Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1525 (2010-2011)
Innlevert: 30.05.2011
Sendt: 31.05.2011
Besvart: 08.06.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Gjennom Schibsteds store eierpost i PolarisMedia eier Schibstedt mer enn medielovgivning tillater av norsk media.
Mener statsråden at dette er i tråd med lovens intensjon, og hvor lenge mener statsråden at denne situasjonen bør tillates å fortsette?

Begrunnelse

Polaris Media er det eneste mediekonsernet av noen størrelse som ikke har sitt hovedkontor og tar alle større beslutninger i eller i umiddelbar nærhet av Akersgaten i Oslo. Medielovgivningen setter eierskapsbegrensinger for hvor mye ett konsern kan eie av norsk media. Med Schibsteds store eierpost i PolarisMedia eier Schibstedt mer enn loven tillater. Riktignok er aksjene plassert ved hjelp av ett finansielt instrument utenfor Schibstedts daglige kontroll. Myndighetene har tidligere indikert en forventning om at aksjene skulle selges mai/juni 2011. Det ser nå ikke ut til å ville skje.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg registrerer at representanten Lien stilte et i hovedsak likelydende spørsmål til kultur- og kirkeminister Trond Giske i 2009 og kan slutte meg til Giskes svar av 11. juni 2009.

Kulturdepartementet og Kulturministeren har ingen innflytelse over håndhevelsen av medieeierskapsloven i enkeltsaker. Den alminnelige instruksjons- og omgjøringsadgangen overfor underliggende etater er uttrykkelig avskåret for saker etter medieeierskapsloven. Begrunnelsen for dette er at medienes rolle i informasjonsformidling og politisk debatt tilsier at beslutninger om sammenslåinger og oppkjøp i dette markedet bør tas på armlengdes avstand fra politiske myndigheter. Dette sikrer tilliten til at beslutningene ikke påvirkes av de ulike medieselskapenes politiske tilknytning, ideologiske ståsted eller holdning til regjeringens politikk. Jeg mener derfor at det ikke vil være riktig av meg å flagge sterke synspunkter i en slik sak.

På generelt grunnlag vil jeg likevel presisere at det er misvisende å hevde at Schibsted eier mer enn medieeierskapsloven tillater. Loven setter ikke absolutte grenser for hvor mye en aktør kan eie, men gir tilsynet hjemmel til å gripe inn mot erverv og sammenslåinger som gir en aktør en ”betydelig eierstilling” dersom denne eierstillingen er i strid med lovens formål.

I denne konkrete saken er bakgrunnen at Klagenemnda for eierskap i media satte som vilkår for etableringen av Media Norge at Schibsted solgte seg ut av Adresseavisen og ned i Harstad Tidende Gruppen (i dag Polaris Media ASA).

Det er Medietilsynets ansvar å vurdere om framgangsmåten for salget er i tråd med vedtaket til Klagenemnda. I dette vedtaket fremgår det blant annet at kjøpere av aksjene i Polaris skal være uavhengig av Schibsted. Medietilsynet har hittil lagt til grunn at det er skjedd et salg mellom Schibsted og SEB Enskilda i tråd med nemndas vedtak, og godkjent dette.

Ettersom salget er forutsatt å være midlertidig og partene har inngått en avkastningsavtale som skaper en finansiell binding mellom dem, har Medietilsynet satt som vilkår at tilsynet ved et videresalg innenfor avtaleperioden skal godkjenne kjøperen for å kunne sikre at denne også er uavhengig av Schibsted. Medietilsynet har derfor vurdert det slik at avkastningsavtalen og en forlengelse av denne også var betinget av tilsynets godkjenning.

Jeg forutsetter at Schibsted vil følge opp vedtaket i Klagenemnda og har tillit til at Medietilsynet vil påse at dette gjøres på riktig måte.