Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1532 (2010-2011)
Innlevert: 31.05.2011
Sendt: 01.06.2011
Besvart: 16.06.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Aksjeselskaper som ikke har innlevert alle opplysninger om driften, f.eks. opplysninger om revisor m.m., vil bli tvangsoppløst. Dette skjer uten at selskapet på forhånd blir varslet om at tvangsoppløsning vil skje og uten at det settes en frist til å rette opp de manglende opplysningene. Disse reglene har bidratt til å oppløse selskaper som drives seriøst og som har en sunn forretningsdrift.
Synes statsråden det er rimelig at selskaper blir oppløst uten at Brønnøysundregistrene først sender ut varsel om oppløsning?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Brønnøysundregistrenes rutiner på dette punkt følger av reglene som er gitt i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) §§ 16-16 og 16-17 når det gjelder varsling overfor et selskap som kommer i en situasjon som kan resultere i tvangsoppløsning.

Når vilkårene om oppløsning i aksjelovens § 16-15 er oppfylt, skal Brønnøysundregistrene gi selskapet varsel om dette. Selskapet skal gis en frist på en måned til å bringe forholdet i orden og underrettes om følgene av at fristen oversittes, jf. § 16-16.

Har selskapet ikke brakt forholdet i orden ved fristens utløp, skal Brønnøysundregistrene gjenta varselet ved kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i kortform i en avis som er alminnelig lest på selskapets forretningssted. Kunngjøringen skal angi at vilkårene for oppløsning av selskapet er oppfylt, og at selskapet har en frist på fire uker fra den elektroniske kunngjøringen til å bringe forholdet i orden. Samtidig opplyses det om at grunnlaget for tvangsoppløsning er oppfylt og at tingretten vil bli varslet dersom forholdet ikke rettes opp innen fristen.