Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1535 (2010-2011)
Innlevert: 31.05.2011
Sendt: 01.06.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 10.06.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Opparbeides rett til foreldrepenger utelukkende ved arbeid som gir pensjonsgivende inntekt i Norge, eller er intensjonen lik ordlyden i regelverket om at eneste vilkår er pensjonsgivende inntekt i seks av de siste ti måneder - uavhengig av hvor det pensjonsgivende arbeidet utføres?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt gjort kjent med at et NAV-kontor har gitt avslag på en søknad om foreldrepenger, hvor problemstillingen er som nevnt ovenfor. Søker har de siste drøyt fire fulle månedene før permisjonsuttakets start vært i 100 pst. stilling i Norge. De to siste månedene før tiltredelse i Norge var søker i jobb på vegne av norsk arbeidsgiver i utlandet, med innberetting til norske skattemyndigheter.
Ut fra disse overordnede opplysninger ser det ut til at vilkår for opparbeidelse av rett til foreldrepenger er oppfylt i denne type saker, men i lys av at det ser ut til å eksistere uklarhet i Naivs fortolkning av regelverket er det fra undertegnedes side interessant å få en prinsipiell avklaring fra statsråden på hvorvidt intensjonen i regelverket er at arbeid som gir opptjening ikke bare skal gi pensjonsgivende inntekt, men også utføres i Norge.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Som stortingsrepresentant Horne er kjent med, opptjenes foreldrepenger gjennom å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til. Det er ikke et vilkår at arbeidet er utført i Norge.

Rett til foreldrepenger er imidlertid knyttet til medlemskap i folketrygden. Når en person tar arbeid i utlandet, opphører som hovedregel medlemskapet i trygden. Enkelte vil under utenlandsopphold være pliktige medlemmer i trygden. Dette gjelder for eksempel norsk statsborger som er arbeidstaker i den norske stats tjeneste. For andre er det mulig å søke om frivillig medlemskap i trygden under utenlandsopphold. Ved søknad om frivillig medlemskap må man velge hvilken trygdedekning man søker om. Tidsrom med begrenset medlemskap gir bare grunnlag for å opptjene rett til de ytelsene som medlemskapet omfatter. Har man ikke medlemskap som omfatter foreldrepenger, kan man dermed heller ikke tjene opp rett til foreldrepenger i perioden man arbeider i utlandet.

For å avgjøre om en inntekt skal regnes som pensjonsgivende, er det heller ikke tilstrekkelig å fastslå at arbeidsgiver har innberetningsplikt for lønnsutbetalingene. Dersom arbeidstakerens medlemskap ikke omfatter rett til pensjonsopptjening, har vedkommende heller ikke pensjonsgivende inntekt.

Trygdeavtaler med andre land kan medføre unntak fra ovennevnte. Jeg vil også for ordens skyld understreke at jeg ikke kan ta stilling til enkeltsaker og at det er NAV som treffer vedtak i den konkrete søknad om foreldrepenger.