Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1544 (2010-2011)
Innlevert: 01.06.2011
Sendt: 03.06.2011
Besvart: 10.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fremføring av jernbane til Flesland Lufthavn kan gi et moderne jernbanebasert transportilbud i Bergensregionen. Der er det plass til ny godterminal, flyplassen vil kunne kobles direkte til nasjonal jernbane og til eventuell ny godshavn. Dette vil samtidig kunne gi lokaltog til Fyllingsdalen. Også til bydelen Åsane i Bergen kan det være aktuelt med forlengelse av dagens jernbane. NSB ønsker slik utvikling men får ingen støtte fra JBV.
Hvordan vil statsråden sikre bedre samordning mellom NSB og JBV?

Begrunnelse

Fra NSBs hjemmeside siteres:

"Offensive planer
Vi skal lage strekningsvise utviklingsplaner for alle baner til neste rullering av NTP, som blant annet avklarer behov for:
- kapasitetstiltak for gods og persontrafikk
"NSB-konsernet har definert desse verkefelta:
Kjerneverksemda i NSB-konsernet er persontrafikk med tog og buss i Norden samt godstransport i Norden og internasjonalt. Verksemda omfattar òg marknadsmessig og industrielt relaterte produkt og tjenester som er strategisk viktige for leveransen, eller for å tilføre meir trafikk.
Forretningsidé
NSB skal drive verdiskaping gjennom å utvikle, produsere, marknadsføre og selje sikre, konkurransedyktige persontrafikk- og godstransporttenester med Norden som heimemarknad.
NSB skal vere ein leiande aktør på den nordiske transportmarknaden. Med grunnlag i kjernekompetansen til selskapet på tog- og bussdrift vil ein òg vurdere lønsame moglegheiter på nye geografiske marknader.
Visjon
NSB skal vere favoritten til kundane og Nordens mest nyskapande transportkonsern.
NSB skal bli kunden sin favoritt gjennom å tilby konkurransedyktige tenester, større kundetilfredsheit, punktlegheit og eineståande kunde- og marknadshandtering samt aktiv og målretta kommunikasjon mot marknaden.
Hovudmål
NSB-konsernet har som hovudmål å skape verdiar for eigar og samfunn gjennom høg tryggleik, miljøvenleg og energieffektiv transport, effektiv drift og lønsam forretningsutvikling.
Eit felles verdigrunnlag skal vere styrande for og stille klare krav til dei tilsette sin åtferd og bidra til at konsernet oppfyller den fastlagde visjonen og når målsettingane."
Fra JBVs hjemmesider hitsettes:
"Offensive planer
Vi skal lage strekningsvise utviklingsplaner for alle baner til neste rullering av NTP, som blant annet avklarer behov for kapasitetstiltak for gods og persontrafikk"

I dag er NSB dominerende operatør på linjer levert av JBV.
Synspunkt og forslag om kapasitetstiltak for gods og persontrafikk fra største operatør må derfor tas på alvor; ja faktisk få retningsgivende innflytelse. I Bergensregionen virker det ikke slik. NSB har offensive planer for utvikling av et moderne, et utvidet og et fremtidsrettet jernbanetilbud i regionen og tilknyttet det nasjonale jernbanenettet. JBV har få planer og med meget lang tidshorisont. Det virker nærmest som om JBV ikke ønsker utviklingen av jernbanen i Bergen for å "beskytte" Bybaneprosjektet i Bergen. Det vil være svært uheldig for en nasjonal utvikling i tråd med målene i NTP om en slik uheldig holdning får lov til å forhindre utvikling av et moderne jernbanetilbud i Bergensregionen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til tidligere svar til representanten Sortevik i anledning utbygging av jernbane i Bergensområdet (senest til mitt svar på skriftlig spørsmål 1290 av 3. mai 2011). Som opplyst flere ganger tidligere, er det Jernbaneverket og ikke NSB AS som har ansvaret for å planlegge og bygge ut det statlige norske jernbanenettet. NSB AS er imidlertid en svært viktig aktør innen person- og godstransport på det norske jernbanenettet og Jernbaneverkets planer og utbyggingsprosjekter utvikles naturligvis i samråd med blant andre NSB AS. Ut fra sitatene fra hhv. NSB AS og Jernbaneverket, som det er henvist til i begrunnelsen for spørsmålet, framgår det ikke at det i dag er noen uenighet mellom de to virksomhetene om utviklingen av det statlige jernbanenettet i Bergensområdet.

Som tidligere opplyst i mine svar foreligger det ikke planer for en mulig ny persontrafikkforbindelse med jernbane til Flesland. I tråd med Nasjonal transportplan 2010-2019 legges det opp til å prioritere opprusting og kapasitetsøkende tiltak på den eksisterende Bergensbanen og Vossebanen. I tillegg arbeides det med planlegging og forberedelser for bygging av dobbeltspor Bergen stasjon-Fløen og utvidelse av Ulrikstunnel, Arna-Fløen med dobbeltspor.

Det er naturlig å se spørsmålet om en eventuell persontrafikkbane Åsane – Bergen - Flesland i sammenheng med de lokale myndigheters strategi for det lokale kollektivtrafikksystemet i Bergensområdet. Bergen kommune arbeider i dag med planer for å forlenge bybanen fra Nesttun i retning Flesland, og på sikt også forlenging av bybanen fra Bergen til Åsane. En eventuell persontrafikkjernbane ville i tilfelle dekke mye av det samme markedet som bybanetilbudet på samme strekning. Innenfor de avstander som her er aktuelle, vil bybanen totalt sett ha et konkurransefortrinn både hva gjelder flatedekning og frekvens. På grunn av dårlig ressursbruk anses det i utgangspunktet som lite realistisk å bygge to parallelle skinnegående tilbud på samme strekning.

Jeg viser for øvrig til det pågående arbeidet med konseptvalgutredning for regionpakke Bergen (som er ledet av Statens vegvesen) og Hordaland Fylkeskommunes arbeid med fylkesdelsplan for lokalisering av ny havn i Bergensområdet. Jernbaneverket deltar i begge disse arbeidene. Jernbaneverket har også - parallelt med dette - satt i gang en mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen i Bergensområdet. I denne studien er Flesland/Liland ett av de lokaliseringsalternativene som skal vurderes.