Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1553 (2010-2011)
Innlevert: 01.06.2011
Sendt: 03.06.2011
Besvart: 08.06.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Undertegnede viser til den misnøyen knyttet til ledelsen av operaen som har kommet til overflaten gjennom media den senere tiden. Det er, slik jeg ser det, viktig at man har en ledelse av operaen som både sørger for å forvalte de økonomiske rammene på en forsvarlig måte, men som også tilrettelegger et tilbud som er i publikums interesse.
På hvilken måte vil kulturministeren sørge for at det tilsynelatende økende problemet knyttet til ledelsen av operaen finner sin løsning?

Begrunnelse

Undertegnede viser til den misnøyen knyttet til ledelsen av operaen som har kommet til overflaten gjennom media den senere tiden. Det er, slik jeg ser det, viktig at man har en ledelse av operaen som både sørger for å forvalte de økonomiske rammene på en forsvarlig måte, men som også tilrettelegger et tilbud som er i publikums interesse.
Det er, slik jeg ser det, viktig at kulturministeren sørger for å ivareta de økonomiske interessene som Stortinget har i forhold til overføringer til operaen i Bjørvika. Dette for å sikre at skattebetalernes penger forvaltes på en god og riktig måte, til det beste for operaen, de ansatte og ikke minst publikum.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Den Norske Opera & Ballett er organisert som aksjeselskap. Selskapets hovedvirksomhet er produksjon og formidling av opera og ballett av høy kvalitet til et bredt publikum.

Staten ved Kulturdepartementet eier alle aksjene i selskapet, og som eier utpeker departementet alle medlemmer til styret for Den Norske Opera & Ballett, herunder styreleder, dog med unntak av de som oppnevnes av de ansatte. Det er bl.a. styret sin oppgave å ansette ledere i Den Norske Opera & Ballett.

Tilskuddet til Den Norske Opera & Ballett bevilges over kap. 324 Scenekunstformål, post 70 Nasjonale institusjoner. Departementets styring med virksomheten i Den Norske Opera & Ballett skjer i første rekke gjennom det årlige tilskuddsbrevet der forutsetninger og føringer for tilskuddet framgår, samt de hovedmål staten har for politikken på scenekunstfeltet.

Hovedmålene på scenekunstfeltet, som også gjelder for Den Norske Opera & Ballett, er utviklet med sikte på å sikre et bredt tilbud for så stor del av befolkningen som mulig. Hovedmålene er:

1. Et profesjonelt tilbud av teater-, opera- og danseforestillinger og andre sceneuttrykk over hele landet.

2. Høy kvalitet gjennom utvikling og fornyelse.

3. Nå hele befolkningen.

4. Større mangfold.

5. Effektiv ressursutnyttelse.

I 2010 spilte Den Norske Opera & Ballett i alt 402 forestillinger og det samlede publikumsbesøket på kunstneriske arrangement utgjorde 271 652 (275 534). Det gjennomsnittlige setebelegg på operaforestillingene i operahuset utgjorde 97 %, mens det gjennomsnittlige setebelegget for både ballettforestillingene og konsertene utgjorde 85 %. Det rapporteres til Stortinget om oppnådde resultater gjennom de årlige budsjettproposisjonene.

Den Norske Opera & Ballett er en svært viktig og meget kompleks kulturinstitusjon som departementet følger nøye. Departementet mener styret og ledelsen ved Den Norske Opera & Ballett utøver sine oppgaver på en god måte.