Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1565 (2010-2011)
Innlevert: 06.06.2011
Sendt: 06.06.2011
Besvart: 15.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I henhold til oppslag i Romsdals Budstikke 1. juni 2011 rulles det nå opp en meget uheldig sak der en utenlandsk lege står i fare for å kunne miste sin autorisasjon som lege grunnet utilbørlig opptreden blant annet ved Moldebadet. Tre ganger i løpet av en ett års periode har vedkommende lege hatt kontakt med politiet grunnet ulike tilfeller. Til tross for dette har vedkommende lege også etter dette fått fortsette som lege.
Er statsråden fornøyd med hvordan denne saken er håndtert?

Begrunnelse

Vedkommende lege som nå er under etterforskning har ved flere anledninger vært i kontakt med politiet grunnet forskjellige forhold, herunder utilbørlig opptreden ved Moldebadet. I henhold til artikkelen i Romsdals Budstikke har helseforetaket sjekket ut legen ikke mindre enn tre ganger, og alltid fått til svar at alt var i orden. Denne saken viser med all tydelighet at det kan være grunn til å se på hvilke rutiner som gjelder for rapportering og informasjonsutveksling mellom de forskjellige land vedrørende helsepersonell, hvilke rutiner politiet har overfor varsling til helseforetakene om denne typen saker, og ikke minst hvordan det er mulig at en ikke har klart å fange opp noe av disse sakene i Statens Autorisasjonskontor. Det er mye som taler for en gjennomgang av hvilke rutiner som gjelder. Jeg forventer at vedkommende lege allerede er tatt ut av tjeneste.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Generelt vil jeg først presisere hvor viktig det er at arbeidsgiver har gode systemer for oppfølging av helsepersonell de ansetter, og at det er godt samarbeid med helsetilsynet når det er nødvendig. Dette er viktig for å opprettholde tilliten til en godhelsetjeneste i Norge.

I denne spesielle saken har jeg vært i kontakt med Helse Midt-Norge RHF og med Statens helsetilsyn.

Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at saken ligger noe tilbake i tid ved det aktuelle helseforetaket. Den aktuelle legen ble ansatt i et vikariat med prøvetid etter at bakgrunnen var sjekket før ansettelsen. Legen ble fulgt opp og det ble konstatert for dårlig fungering først i vaktsituasjon, deretter også i klinisk arbeid. Vedkommende ble raskt tatt ut av vakt og kort etter også fra pasientrelatert arbeid for å hindre kontakt med pasienter. Vedkommende gjorde noe annet arbeid før ansettelsesforholdet ble avsluttet etter svært kort tid i prøvetiden. Saken ble meldt til det lokale helsetilsynet.

Statens helsetilsyn opplyser at de har saken til behandling etter at den er oversendt fra det lokale helsetilsynet. Saken er høyt prioritert og behandles raskt. Legen er varslet om at helsetilsynet vurderer å tilbakekalle autorisasjonen. I tråd med lov om helsepersonell vil Statens helsetilsyn fatte vedtak om reaksjon, herunder om vedkommende skal miste autorisasjon.