Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1623 (2010-2011)
Innlevert: 14.06.2011
Sendt: 14.06.2011
Besvart: 20.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hva mener statsråden om denne saken og har virkelig en så mye ressurser at en kan la hjelpemidler stå i tre år uten å være i bruk?

Begrunnelse

Det har vært mange saker som omhandler gruppe-2-biler, og det er bra at saken kommer opp igjen til vurdering til høsten. Dette gjelder en som har søkt gruppe-2-bil og fått avslag, men fikk allikevel henger levert fra Nav uten å ha søkt om denne. Den skulle han ha til å frakte rullestol og minicrosser med. Men det var ingen som spurte om han kunne bruke hengeren, noe han ikke greier. Og der står hengeren ubrukt, noe den nå har gjort i tre år. Søkeren har tatt opp med Nav i form av klage på vedtaket ut i fra at legeerklæringer støtter at han bør ha gruppe 2 bil. Svaret han fikk var at de var jurister og medisinske uttalelser leste de bare. Nav har selv skrevet at han fyller kravene for gruppe-2-biler men må prøve ut hengeren først. Enda dette ikke går og er også dokumentert fra ergoterapeut og fysioterapeut samt lege. Og der står en i dag. En bruker som ikke har gruppe-2-bil, men han har en henger som har stått til "pynt" i tre år. En henger som kanskje andre hadde trengt og som kan bruke den.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg oppfatter spørsmålet fra representanten Reiertsen til primært å være knyttet til problemstillingen vedrørende ubrukte hjelpemidler.

Det kan gis stønad etter lov om folketrygd til hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige. Dersom hjelpemiddelet ikke benyttes som forutsatt eller vilkårene for stønad lenger er oppfylt, skal hjelpemiddelet leveres tilbake til hjelpemiddelsentralen. Det framgår av opplysningene fra representanten Reiertsen at bruker i saken har fått tilstått en tilhenger som vedkommende ikke opplever som hensiktsmessig for seg, og at tilhengeren har stått ubrukt i 3 år.

Jeg har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet, men det har ikke vært mulig å identifisere den konkrete saken representanten Reiertsen viser til ut fra opplysningene som foreligger. Henvendelsen er derfor besvart på generelt grunnlag.

Dersom opplysningene representanten Reiertsen har fått medfører riktighet, er saken ikke behandlet i tråd med det som er gjeldende praksis på hjelpemiddelområdet. Det skal ikke tilstås hjelpemidler (her tilhenger) uten at det er søkt spesielt om dette. Hvis det er tilfelle, er det beklagelig at denne saken har blitt fulgt opp fra arbeids- og velferdsetatens side på en tilfredsstillende måte.

Den enkelte bruker har et ansvar for å melde fra dersom det er tilstått hjelpemidler man ikke lenger har bruk for, og arbeids- og velferdsetaten har et ansvar for å følge opp tilståtte hjelpemidler. Jeg legger til grunn at etaten følger opp dette ansvaret.