Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1585 (2010-2011)
Innlevert: 07.06.2011
Sendt: 08.06.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 16.06.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Statistikk over befolkningen med innvandrerbakgrunn omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn. Etterkommernes barn, normalt født i Norge og med norsk stasborgerskap, regnes for å ha norsk bakgrunn.
Hvor mange mener statsråden det er bosatt i Oslo og Norge med minst en forelder som er etterkommer, og uten forelder med norsk opprinnelse, og hvor mange av disse er vestlige og ikke-vestlige, hva er deres aldersfordeling, og hvordan har deres antall endret seg de siste 10 årene?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg har ansvar for det aktuelle saksområdet og svarer derfor på spørsmålet.

Ved inngangen til 2011 utgjorde andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 12,2 pst. av befolkningen i Norge. Det er i tillegg 5 pst. av befolkningen som har én utenlandsfødt forelder. I Oslo var andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre totalt på 28,4 pst. Dette fordeler seg med 22 pst. av befolkningen på innvandrere og på etterkommere i underkant av 7 pst. Tre av fire norskfødte med innvandrerforeldre er under 15 år, dvs. at det er relativt få som foreløpig selv har fått barn. De barna de eldste kullene har fått vil følgelig også være unge. Det er flest norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra Pakistan som er voksne.

Jeg tolker spørsmålet ditt til å etterspørre omfanget av barn som etterkommere enten har fått med en annen etterkommer, eller med en person som er innvandrer.

De nyeste tallene som jeg har tilgang til fra SSB viser at det ved inngangen til 2010 var om lag 260 personer i Norge som var barn av to etterkommere. Av disse var 60 pst. fire år eller yngre. Ved inngangen til 2003 var antallet 42 personer. De fleste har besteforeldre med bakgrunn fra land i Asia, Afrika mfl. På grunnlag av bosettingsmønsteret blant innvandrere og etterkommere i Norge, vil de fleste av disse være bosatt i Oslo og nærliggende kommuner.

Ved inngangen til 2010 var det videre i overkant av 3 800 personer som hadde én forelder som var etterkommer og én forelder som var innvandrer. 30 pst. av disse var sju år eller eldre, 45 pst. 4 år eller yngre. De fleste har foreldre og besteforeldre med bakgrunn fra land i Asia, Afrika mfl., og på grunnlag av bosettingsmønsteret blant innvandrere og etterkommere i Norge, vil de fleste av disse være bosatt i Oslo og nærliggende kommuner.

En artikkel om temaet ble publisert av Lars Østby i Samfunnsspeilet i 2006, og kan leses her: http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/08/ .

SSB har en temaside om innvandring og innvandrere med nyttige data om emnet. Den finner du her: http://www.ssb.no/innvandring/ .