Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1604 (2010-2011)
Innlevert: 09.06.2011
Sendt: 10.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden redegjøre for hvilke kommuner det er aktuelt å sende kriminelle asylsøkere til, og hvilke kommuner det eventuelt ikke er aktuelt å sende folk til?

Begrunnelse

Det vises til statsministerens tale til Oslo Ap, med påfølgende muntlig spørretime 1. juni. Det synes noe uklart hva som er regjerings politikk i skjæringspunktet kriminalitetsbekjempelse, asylpolitikk og distriktspolitikk.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har lagt frem for Stortinget et lovforslag som vil utvide politiets adgang til å benytte tvangsmidler overfor utlendinger som skjuler sin identitet, unndrar seg utsendelse eller begår kriminalitet. Det vises til Prop. 138 L (2010-2011) Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.).

Jeg viser videre til mitt svarbrev av i dag på spørsmål nr. 1603 til skriftlig besvarelse fra representanten André Oktay Dahl. Det er her redegjort for hvilke føringer som er gitt i lovproposisjonen om hvilken praksis som skal gjelde med hensyn til å pålegge bestemt oppholdssted.