Skriftlig spørsmål fra Mazyar Keshvari (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1616 (2010-2011)
Innlevert: 10.06.2011
Sendt: 14.06.2011
Besvart: 20.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Mazyar Keshvari (Uav)

Spørsmål

Mazyar Keshvari (FrP): Hva vil justisministeren gjøre for å styrke Oslo politiet og få tilbake tryggheten i Oslo?

Begrunnelse

De siste månedene har uttryggheten satt seg i Oslo. Voldskriminaliteten har økt etter at politiet omprioriterte den mobile politiposten som var plassert midt i sentrum. Flere brutale overfallsvodtekter skjedde på kort tid. I tillegg skaper åpne rusmiljøer og narkotikaomsetning langs Akerselva utrygghet.
Det er i denne situasjonen regjeringen har foreslått å inndra 36,4 millioner kroner fra Oslo politidistrikt til IKT-investeringer. Dette er penger som kunne vært brukt til økt bemanning, et mer synlig politi og mer kriminalitetsforebygging. Disse faktorene er velkjent for økt trygghet i befolkningen. Det er også kjent at det er færre politi i landes hovedstad nå enn før.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oslo er en trygg by. Ni av ti som bor i Oslo politidistrikt føler seg trygge der de bor og ferdes, viser Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse. Befolkningen i Oslo er også blant de som i størst grad opplever at politiet er der det skjer, når det skjer.

Det er et overordnet mål for regjeringen å sikre at politiet har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for de oppgaver som skal utføres. Under denne regjeringen har politi og påtalemyndigheten fått tilført betydelige ressurser. Politibudsjettet 2010 ga tidenes største med hele 1,3 milliarder, rekordopptak på Politihøgskolen med 720 studenter, og videreføring av 460 sivile stillinger fra krisepakken som regjeringen la frem i 2009. Denne satsingen videreføres i 2011-budsjettet.

Regjeringen er opptatt av at Oslo politidistrikt skal ha gode rammebetingelser. Oslo politidistrikts budsjett har økt fra 1,3 milliarder kroner i 2005 til 1,9 milliarder kroner i 2011. Dette er en økning på over en halv milliard, ca 46 %. I tillegg har Oslo politidistrikt i revidert nasjonalbudsjett for 2011 fått en tilleggsbevilgning på 20 mill. kr til anskaffelser og fornyelser av utslitt og gammelt materiell til beredskapstroppen.

Oslo politidistrikt fikk både i 2009 og 2010 økt budsjettet tilsvarende 20 nye politiårsverk blant annet for å sikre jobb til ferdigutdannede studenter fra Politihøgskolen. I tillegg har politidistriktet fått økt budsjettet med 22 politiårsverk for å kunne tilby stillinger til studenter som uteksamineres fra PHS i 2011.

I forbindelse med regjeringens tiltakspakke i 2009, jf. St.prp. nr. 37 (2008-2009), fikk Oslo politidistrikt tildelt 100 årsverk. Denne styrkingen skulle blant annet frigjøre om lag 60 årsverk som ble brukt til transport og vakthold til operativ polititjeneste. Dette viser at Oslo-politiet er betydelig styrket under denne regjeringen.

Jeg vil samtidig nevne at oppklaringsprosenten i Oslo politidistrikt har økt fra 20 % i 2009 til 23,7 % i 2010. Saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ble redusert fra 121 dager i 2009 til 117 dager i 2010.

Representanten hevder i sin begrunnelse for spørsmålet at voldskriminaliteten i Oslo “har økt etter at politiet omprioriterte den mobile politiposten som var plassert midt i sentrum”. Han tar også opp andre typer alvorlig kriminalitet, som både Justisdepartementet og politiet ser svært alvorlig på og prioriterer innsatsen mot.

Oslo politidistrikt opplyser at det har vært en økning på 97 voldssaker fra mai 2010 til mai i år. Dette er naturligvis en uheldig utvikling, men den skyldes ikke manglende innsats fra politiet. Oslo politidistrikt har gjort visse endringer på den mobile politiposten i sentrum. Den vil fortsatt være bemannet og i aktiv tjeneste. For å kunne utnytte denne ressursen mer effektivt vil den bli plassert på forskjellige steder til forskjellige tider i døgnet. I sommer vil Oslo politidistrikt i tillegg styrke ordenstjenesten og den forbyggende innsatsen ved å bemanne ytterligere en mobil politipost. Det vil dermed være to operative politiposter i Oslo sentrum i sommer.

Bekjempelse av narkotikakriminalitet er en prioritert oppgave for politiet. Politiet vil, også i sommer, ha særlig oppmerksomhet mot Oslo S og nærområdet, samt Akerselva opp til Grünerløkka. Aktiv uniformert tjeneste vil bidra til å forebygge utviklingen av - og redusere salgs- og brukersteder, og gjøre bymiljøet tryggere og triveligere for alle. I tillegg vil det bli gjennomført aksjoner og målrettet innsats, særlig mot narkotikaomsetningen, med både sivilt og uniformert politi. Særlig barn og unge under 18 år som befatter seg med salg og/eller bruk vil bli fulgt opp.

Oslo politidistrikt la nylig frem rapporten “Voldtekt i den globale byen – endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i Oslo”. I rapporten analyseres anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk i politidistriktet i 2010. Rapporten er utarbeidet for å danne grunnlag for politiets forebyggende arbeidet mot voldtekt. Denne rapporten gir oss et svært godt grunnlag for å utvikle nye og forbedrede tiltak i arbeidet mot voldtekt.

Som oppfølging av Voldtektsutvalgets utredning (NOU 2008:4) har vi etablert en egen etterforskningsgruppe ved Kripos, som skal arbeide mot seksualisert vold. Åtte stillinger var på plass i 2010. Ytterligere fire stillinger besettes i løpet av 2011. Vi skal gjøre alt vi kan for at disse overgrepene forebygges, etterforskes og iretteføres.

Representanten hevder at regjeringen har foreslått å inndra 36,4 millioner kroner fra Oslo politidistrikt til IKT-investeringer. Det er ikke snakk om å trekke om trekke midler ut av politiets driftsbudsjett, men en intern omdisponering som politidistriktene har sett nødvendigheten av. Felles investeringer innen infrastruktur samt drift- og forvaltning av nye datasystemer er nødvendig for å bedre politiets effektivitet og resultatoppnåelse og sikre god samhandling og informasjonsflyt i straffesakskjeden. Dette er en ekstraordinær og tidsbegrenset satsing på IKT, noe som betyr at driftsmidler igjen vil kunne frigjøres på sikt.

Jeg arbeider for at politiet skal ha tilstrekkelig ressurser og gode rammevilkår for å ivareta publikums behov for service og beredskap. Under denne regjeringen har politi- og påtalemyndighetens budsjett økt med 3,9 milliarder kroner og opptaket på Politihøgskolen til rekordhøye 720 studenter.

Det er politimesteren som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger i politidistriktet, og han vurderer om ressursene skal benyttes til stillinger eller settes inn på andre viktige områder for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste. Slik må det være fordi politimesteren kjenner de lokale utfordringene og kan vurdere hvilke tiltak som gir best effekt. Jeg har tillit til at politimesteren foretar de nødvendige prioriteringer for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.