Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1619 (2010-2011)
Innlevert: 10.06.2011
Sendt: 14.06.2011
Besvart: 21.06.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvilke vurderinger er gjort av hensiktsmessigheten ved dagens organisatoriske plassering av MCPP-N-programmet, og hvordan anser forsvarsministeren at dagens organisatoriske plassering, samt eventuelle personellkutt i FLO/MEB, vil påvirke programmets kapasitet og interessen for programmet hos amerikanske forsvarsmyndigheter?

Begrunnelse

Stortinget har gjennom flere år og i en rekke dokumenter understreket viktigheten av Marine Corps Prepositioning Program - Norway ( MCPP - N ), jf. blant annet St.prp nr. 77 (2004-2005). Denne representanten er gjort kjent med at programmet i dag ligger under Forsvarets logistikkorganisasjon/MEB, og at ansatte og tillitsvalgte i FLO/MEB er bekymret for hvordan organisatorisk plassering og evt. innsparinger i avdelingen, særlig knyttet til planlagte kutt i årsverksrammer, vil påvirke programmets relevans og interessen hos den amerikanske samarbeidspartneren, USMC.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Ved behandlingen av Innst. S. nr. 18 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 77 (2005–2006), samtykket Stortinget i inngåelse av en rammeavtale av 8. juni 2005 mellom Norge og Amerikas Forente Stater om forhåndslagring og forsterkning av Norge. Stortinget ble i denne sammenheng også informert om de økonomiske og administrative konsekvensene av rammeavtalen.

Med bakgrunn i endringene knyttet til fremtidig innretning av Forsvarets logistikkvirksomhet, jf. Innst. S. nr. 7 (2008-2009) til St.prp. nr. 1 (2008-2009), er enheten som understøtter MCPP-N fra norsk side videreført som en del av Forsyningsavdeling Trøndelag underlagt Forsyningsdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon. Forsvaret opplyser at den organisatoriske plasseringen av enheten er en konsekvens av de vurderinger som er gjort for å oppnå mest mulig synergieffekter for den samlede forsyningsorganisasjonen i Trøndelag. Forsvaret anser at dagens organisatoriske plassering i hovedsak fungerer godt.

Forsvaret er for tiden inne i den avsluttende fasen av den pågående omstillingen der fokus er rettet mot å forbedre evnen til å løse oppgaver gjennom å fornye og tilpasse organisasjonen. Dette gjøres ved å frigjøre ressurser hovedsakelig innenfor administrasjon og ledelse, og omdisponere ressurser slik at den operative evnen styrkes i samsvar med målsettingene for inneværende langtidsplanperiode, jf. også Prop. 1 S (2010-2011). Forsvaret opplyser i denne sammenheng at det er foreslått en begrenset justering av støtteapparatet i enheten som understøtter MCPP-N ved at enkelte administrative oppgaver samordnes med øvrige tilsvarende funksjoner i Forsyningsavdeling Trøndelag og i Forsyningsdivisjonen. Den foreslåtte justeringen opplyses å ikke ville påvirke produksjonskapasiteten ved enheten. De eventuelle personellmessige konsekvensene av den foreslåtte justeringen behandles i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk.

Det bilaterale samarbeidet med USA om forhåndslagring i Norge er viktig for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. MCPP-N er en viktig pilar i dette arbeidet som kontinuerlig følges opp av begge parter. Forsvaret opplyser at det gjennom formelle møter og etter besøk ved de ulike lagrene blir gitt gode tilbakemeldinger fra amerikansk side på vår ivaretakelse av de norske forpliktelsene i avtalen. Dette vil bli ivaretatt også i fremtiden.