Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1629 (2010-2011)
Innlevert: 14.06.2011
Sendt: 15.06.2011
Besvart: 20.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil utenriksministeren – eventuelt i samråd med kulturministeren og forsvarsministeren – bidra til at museumsutstillingen ”Afghanistan: Crossroads of the Ancient World” kan vises i Norge?

Begrunnelse

Undertegnede viser til arbeidet med å få utstillingen ”Afghanistan: Crossroads of the Ancient World” til Norge. Utstillingen planlegges vist ved NTNU Vitenskapsmuseet, og det foreligger - etter det undertegnede erfarer – allerede kontakt mellom NTNU Vitenskapsmuseet og berørte parter knyttet til å få utstillingen til landet.
Utstillingen, som p.t. vises på British Museum i London, bygger på de mest spektakulære kulturskattene fra Nasjonalmuseet i Kabul som ble smuglet ut av museet i 1989 og som i mange år ble holdt skjult i Nasjonalbankens hvelv i Kabul, før det ble besluttet å sende alt ut av landet av sikkerhetsmessige grunner
Utstillingen har vært vist bl.a. i Paris, New York, Washington, Toronto, Amsterdam og Torino, og er en av de mest besøkte og omtalte utstillinger som p.t. turnerer globalt.
Både på grunn av den museale kvaliteten og ikke minst med tanke på at Norge faktisk deltar i en krig i Afghanistan – et land med en historie nordmenn i varierende grad har kjennskap til – mener undertegnede at det vil være vært viktig å få denne utstillingen til Norge.
Etter det undertegnede er kjent med vil dette både kreve en ekstrabevilgning til vertsinstitusjonen og en statsgaranti.
Undertegnede ønsker på denne bakgrunn å få vite om utenriksministeren og Utenriksdepartementet kan være villig til å bidra i denne sammenheng, evt. i et spleiselag mellom Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet.


Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Vern av kulturarv inngår som en viktig komponent i Norges kultursamarbeid med utviklingsland. Hovedmålsettingen for denne kulturstøtten er å bygge kapasitet og styrke strukturer i kultursektoren i disse landene. Støtte til vern av kulturarv har også andre politiske aspekter – ikke minst i forbindelse med konflikter og i sårbare stater. Norge har tidligere støttet vern av kulturarv i Afghanistan og tar sikte på å fortsette å gjøre det.
Generelt sett er jeg enig i at det ville være interessant om en slik utstilling fra Afghanistan kunne gjøres tilgjengelig for et norsk publikum – som et supplement til det bildet nordmenn har av landet. Det første spørsmålet som trengs avklaring for å kunne få utstillingen til Norge, er tillatelse fra afghanske myndigheter. Her pågår det et samarbeid mellom NTNU og Norges ambassade i Kabul. Jeg kan nevne at ambassadør Hattrem har kontaktet den afghanske utenriksminister Zalmay Rassoul (i et brev av 8. juni 2011), der han gir uttrykk for interesse for å få utstillingen til Norge og ber om afghanske myndigheters assistanse og velvilje i så henseende.
Som før nevnt er UDs kulturstøtte primært rettet inn mot arbeidet med kultur i utlandet (i vertslandet). Dersom det kommer en konkret støtte om midler til å få utstillingen til Norge, vil dette måtte vurderes på vanlig måte.
Når det gjelder spørsmål som statsgaranti og en eventuell ekstrabevilgning til NTNU, må dette i så fall legges frem for Norsk Kulturråd og Kunnskapsdepartementet.