Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1638 (2010-2011)
Innlevert: 15.06.2011
Sendt: 16.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Når, og på hvilken måte, vil statsråden fremlegge den bebudede gjennomgangen av den eksisterende strategiplanen for barn og unge med nedsatt funksjonsevne?

Begrunnelse

I 2005 ble det lagt frem en strategiplan for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne. Regjeringen Bondevik II var opptatt av at barn med funksjonshemminger så langt som mulig skal få en barndom med vekst og utvikling som andre barn. Målet var at familiene skulle få tilstrekkelig hjelp fra det offentlige og at familiene skal bli i stand til å ivareta omsorgen for barnet ved hjelp av koordinerte tjenester tilpasset familiens behov.
I debatten under behandlingen av sak Innst 141 S (2009 - 2010) den 9. mars 2010 uttalte statsråden Lysbakken følgende:

"Regjeringen har gjennom Soria Moria II forpliktet seg til å arbeide for at utsatte barn og unge og familiene deres skal få en bedre og samordnet bistand fra hjelpeapparatet. Det er videre varslet at den eksisterende strategiplanen for barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal gjennomgås."

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Bedring av levekårene og tjenestetilbudet for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier har høy prioritet for regjeringen. Arbeidet kan deles i tre ulike prosesser.

For det første er det iverksatt et omfattende arbeid for å kartlegge situasjonen for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Blant annet har NTNU, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, utarbeidet en kunnskapsstatus om situasjonen til familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

For det andre er det fremmet forslag og iverksatt konkrete tiltak for å bedre situasjonen for målgruppen. En sentral utfordring for familier med barn med nedsatt funksjonsevne er å få gode og samordnede tjenester. Dette forutsetter at de ulike deler av tjenesteapparatet samarbeider. Regjeringen har i Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov, varslet at det skal innføres bestemmelser i barnehageloven og opplæringsloven som presiserer at barnehagen og skolen skal delta i samarbeid om utarbeiding og oppfølging av mål og tiltak i individuell plan.

Til sist skal nevnes arbeidet med revidering av strategiplanen for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne. Arbeidet bygger på det kunnskapsgrunnlaget som er samlet inn og skjer i nært samarbeid med sektordepartementene, direktorater og Statens råd for likestilling av funksjonshemmede. Også brukerorganisasjonen er trukket aktivt inn i arbeidet. Jeg tar sikte på å legge fram en revidert strategiplan i løpet av våren 2012.

Jeg vil forøvrig benytte anledningen til å nevne noen flere av de utredninger, tiltak og forslag til tiltak som det arbeides med, og som skal bidra til å bedre situasjonen for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Arbeidet med revideringen av strategiplanen gir en unik mulighet til å se disse arbeidene i sammenheng. Eksempler på arbeider i den senere tid som berører barn og unge med nedsatt funksjonsevne er:

- Dokumentasjonssenterets statusrapport for 2008

- Kunnskapsstatus om familier med barn med nedsatt funksjonsevne (NTNU 2010)

- Kartlegging av fritidstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Rambøll 2008)

- St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

- Ny lovgivning knyttet til helse- og omsorgstjenesten

- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013

- Informasjons- og utviklingsprogrammet ”Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres”

- Eksempelsamling (BLD, 2011) ”Grenselaus fritid. Om å inkludere unge med funksjonsnedsettingar i fritidsaktivitetar”

- Styrket ferie- og fritidstilbud i regi av funksjonshemmedes organisasjoner og tilskuddsordingen til ferieaktiviteter til barn, unge og familier berørt av fattidomsproblematikk

- Familieveiviseren er et flerårig prosjekt hvor det er utviklet modeller for samhandling mellom tjenester på ulike nivåer og som skal bedre tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Som det framkommer er kunnskapsgrunnlaget vesentlig bedret og en rekke prosesser igangsatt. Dette gir et godt grunnlag for å lage en målrettet strategiplan for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne og deres familier.