Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1641 (2010-2011)
Innlevert: 15.06.2011
Sendt: 16.06.2011
Besvart: 23.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Jernbanespor med kurveradius.
Kan statsråden opplyse et tidspunkt for når de forskriftsbestemmelser Statens Jernbane tilsyn har fastsatt - og som ikke er en ordrett implementering av et EU-direktiv - a) vil være nyttekostanalysert iht. utredningsinstruksens bestemmelser og b) hvis positiv samfunnsnytte ikke kan påvises - vil være fjernet fra jernbanelovgivningen?

Begrunnelse

For noen år siden fastsatte Statens jernbanetilsyn en forskriftsbestemmelse som gjør at det fra da av ikke lenger var tillatt å bygge plattformer der jernbanesporet hadde en kurveradius på mindre enn 2000 meter. Bestemmelsen er særnorsk - og vesentlig strengere enn kravene som gjelder for høyhastighetsbaner. Den gjør det både kostbart å bygge nye stasjoner langs eksisterende baner - og å oppgradere eksisterende plattformer I den utstrekning bestemmelsen gjøres gjeldende også for disse.
Jeg legger til grunn at statsråden er enig I at "utredningsinstruksen" gjelder også for statens jernbanetilsyn.
Statsråden bør redegjøre for hvorfor det er nødvendig med en slik, særnorsk bestemmelse - og legge frem den utredningen som iht. utredningsinstruksen skal utarbeides FØR nye bestemmelser innføres - og som påviste at den er samfunnsøkonomisk lønnsom.
Jeg regner med at statsråden er enig med meg i at et tilsyn ikke bør fremstå som lovbrytere.
Jeg legger følgelig til grunn at statsråden vil ta initiativ til en endring av "Utredningsinstruksens" gyldighetsområde slik at SJT kan fortsette sin nåværende praksis - uten å bryte loven.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg oppfatter at spørsmålet gjelder Statens jernbanetilsyns sikkerhetsforskrift § 12-3 hvor det bl.a. fremkommer at nye plattformer ikke skal legges i kurve med radius under 2000 meter, jf. forskrift 19. desember 2005 nr. 1621. Dette kravet er også tatt inn i jernbaneinfrastrukturforskriften, jf. forskrift 11. april 2011 nr. 388 som trer i kraft 1. juli d.å.

Forskriftskravet er en nasjonal bestemmelse som ikke er avledet av EU-bestemmelser, og gjelder kun for bygging av nye plattformer. Statens jernbanetilsyn kan gi unntak fra kravet dersom særlige grunner tilsier det.

Kravet skal bidra til å sikre ferdselen for alle brukergrupper som skal av og på toget. Ikke minst er kravet viktig for å legge bedre til rette for at funksjonshemmede kan bruke toget. Videre skal kravet bidra til å sikre at togpersonellet har tilstrekkelig sikt langs toget og til togsignaler. Dessuten er den største tillatte bredden på norsk togmateriell større enn det som ellers er vanlig i Europa for normalspor, slik at avstanden mellom tog og plattform må være større dersom plattformen ligger i kurve.

Jernbanetilsynet mener at kravet vil kunne medføre noe mer arbeid i planleggingen av nye plattformer og noe høyere kostnader til grunnerver, men at disse kostnadene ikke vil utgjøre en vesentlig merkostnad ved bygging av nye plattformer. Videre mener tilsynet at disse merkostnadene oppveies av sikkerhetsgevinstene som oppnås når plattformen ligger på rett strekning framfor i kurve.

Kravet om at nye plattformer skal ikke legges i kurve med radius under 2000 meter er begrunnet ut i fra hensynet til tilgjengelighet og sikkerhet for togpassasjerene. Dette vil normalt ikke medføre urimelige merkostnader til nye plattformer. Dersom Jernbaneverket som infrastrukturforvalter mener at forskriftskravet i særskilte tilfeller bør fravikes, kan etaten søke jernbanetilsynet om unntak.