Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1644 (2010-2011)
Innlevert: 15.06.2011
Sendt: 16.06.2011
Besvart: 21.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til debatten i Stortinget 14. juni om dokument 8:131 om tilbudet om ablasjonsbehandling. Statsråden opplyste at de regionale helseforetakene skulle gjennomgå sine ventelister, og viste til rapporteringsmøte den 14. juni hvor bl.a. status for ablasjonsbehandlingen skulle gjennomgås.
Hva er status for antallet pasienter som trenger ablasjonsbehandling og ventetiden i de regionale helseforetakene generelt og i Helse Sør-Øst spesielt?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I Oppdragsdokumentet for 2011 ga jeg følgende oppdrag knyttet til ablasjonsbehandling for hjerteflimmer:

”Hjerteflimmerbehandling (pkt. 7.4)

Pasienter med hjerteflimmer skal tilbys behandling i henhold til nasjonale faglige anbefalinger. På bakgrunn av de nye anbefalingene fra Helsedirektoratet for behandling av pasienter med atrieflimmer og av hensyn til likebehandling av pasientene, finner departementet det riktig at alle pasienter med behov for ablasjon vurderes i forhold til prioriteringsforskriften eller forsvarlighetskravet, jf. brev fra departementet til de regionale helseforetakene 27.10.2010.

Oppgave:

Det bes om statusrapportering for dette arbeidet innen utgangen av 1. tertial 2011.”

Som jeg opplyste i Stortinget, ble bl.a. status for kapasitetsøkning og arbeidet med gjennomgang av ventelistene presentert på tertialrapporteringsmøtet 14. juni 2011.

Gjennomgangen viser at sammenlignet med hele fjoråret, hvor det ble foretatt omlag 440 ablasjonsbehandlinger for hjerteflimmer, har vi pr. primo juni i år utført like mange slike ablasjonsbehandlinger, dvs. omlag 465 behandlinger.

Som kjent har Helsedirektoratet anbefalt at vi i Norge bør ha en kapasitet på om lag 1400 ablasjonsbehandlinger for hjerteflimmer (Rapport: Ablasjonsbehandling ved atrieflimmer, mars 2010). Rapportering fra de regionale helseforetakene viser at vi ser ut til å kunne nå dette målet innen utgangen av året. Vi trenger imidlertid fortsatt innsats for å ta unna de pasientene som har ventet lenge.

Helse Midt-Norge RHF rapporterer at de vil nå 210 ablasjoner i 2011 (jf. Helsedirektoratets rapport). Hittil i år er det gjennomført 85 ablasjonsbehandlinger.

Helse Nord RHF rapporterer at alle pasienter som får rett til nødvendig helsehjelp for atrieflimmer får denne behandlingen innen 6 måneder. 15-17 pasienter venter på slik behandling pr. 8. juni 2011. UNN HF skal etter opptrappingsplanen behandle 60 pasienter i 2011 og 120 i 2012.

Helse Vest RHF har, i tråd med anbefalingene i Helsedirektoratets rapport, utvidet sin kapasitet til 280 ablasjonsbehandlinger pr. år. På grunn av at ventelistene for ablasjons-behandling har vært lang i Helse Vest, er det etablert en dugnad i regi av Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, som skal gi ytterligere 240 pasienter behandling i løpet av 2011.

Helse Sør-Øst RHF rapporterer at målet for inneværende år er 600 atrieflimmerablasjoner, inkludert 200 ved Feiringklinikken (jf. avtale). Helse Sør-Øst RHF har planlagt for høyere aktivitet enn anbefalingene i Helsedirektoratets rapport ut fra egen gjennomgang av kapasitetsbehov i regionen. Ventetiden for atrieflimmerpasientene er

6-9 måneder. Helse Sør-Øst RHF viser til at fristbruddavtalen mellom HELFO og HjerteCenter Varde fortsatt er lite brukt og understreker at de vil medvirke til å sikre at fristbruddspasientene får nødvendig behandling via denne avtalen, dersom pasientene ikke selv ønsker å vente på ablasjonsbehandling i Helse Sør-Østs regi.

Vi må være klar over at med nye diagnoser og nye muligheter for behandling vil også tilstrømningen av pasienter øke. Jeg har derfor understreket overfor de regionale helseforetakene at de må følge situasjonen nøye med hensyn til antall ventende, ventetider og fristbrudd. Kravet om at regionale helseforetak løpende vurderer behovet for ablasjonsbehandling og sørger for tilstrekkelig kapasitet, eventuelt ved kjøp av tjenester fra private tilbydere i Norge eller i utlandet, ligger derfor fortsatt fast.