Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1658 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Politidirektoratet har gitt innspill til utarbeidelse av stortingsmelding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten. I brevet til departementet fremkommer det at man ønsker en reduksjon til 18 politidistrikt og sammenslåing av Haugaland- og Sunnhordland Politidistrikt og Stavanger politidistrikt. Flere mener at dagens grense for nevnte politidistrikt er logisk og bør fortsette.
Hva vil statsråden gjøre for at kommunenes syn blir hørt, og vil statsråden vurdere å beholde Haugaland- og Sunnhordland distrikt?

Begrunnelse

Politidirektoratets høringsuttalelse datert 1. juni 2011 til Justisdepartementet foreslår en ny politidistriktsstruktur.
En sammenslåing av Haugesund-regionen, Sunnhordland, Stavanger-regionen og Egersund-regionen gjør at geografiske forhold gjør at det vanskelig med en vellykket sammenslåing og jeg kan ikke se noe reelt innsparingspotensiale i å slå sammen distriktene. Avstanden fra ytterpunktene i distriktet til en felles sentralarrest vil bli for store og man må derfor være nødt til å ha to døgnåpne politihus med bemanning som i dag. Innsparingen vil stort sett være at en klarer seg med en administrasjonssjef og en politimester. Utover det er det lite å spare.
Dessuten leverer Haugaland- og Sunnhordland pd i dag gode resultater innenfor den økonomiske rammen. Politidistriktet er et foregangsdistrikt på fleksible arbeidsordninger og på straksetterforskning. Publikumsundersøkelsen gir også politidistriktet gode tilbakemeldinger.
Utfordringen for distriktet er som justisministeren bør være godt kjent med at man har kun 1.1 årsverk per 1000 innbyggere mot dagens snitt på ca 1,6 og uttalt mål om 2,0. Dette har justisministeren flere ganger blitt utfordret på og jeg håper statsråden i forbindelse med neste års budsjett styrker bemanningen i politidistriktet. Statsråden er også kjent med et godt og pågående og krevende arbeid for å demme opp for den økte etableringen av 1 % -klubber, noe som også krever ressurser.
Jeg er også kjent med at både Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt og Rogaland politidistrikt i sine høringssvar til Politidirektoratet begge har svart at det er lite å hente på en sammenslåing. Det betyr at politibyråkrater i Oslo ser et innsparingspotensiale som ingen i distriktenes ledelse ser til tross for at driften allerede er strukket til et minimum.
I anbefalingsbrevet fra Politidirektoratet er det påpekt at hver politimester selv må få bestemme hvordan han eller hun vil organisere sitt eget distrikt uten at det må opp i statsråd.
Både Rogaland og Haugaland- og Sunnhordland har påpekt viktigheten av det.
Det er derfor merkelig at Politidirektoratet foreslår sammenslåing av distrikter før en har tatt ut dette potensialet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i perioden 2005-2011 gjennomført en betydelig styrking av politiet. Bevilgningen til politiet og påtalemyndigheten er økt fra 8,2 milliarder kroner i 2005 til 12,2 milliarder kroner i 2011, en vekst på 4,0 milliarder kroner (48,8 prosent). Det er viktig at denne styrkingen bidrar til et politi som er bedre i stand til å forebygge og bekjempe kriminalitet, og som samtidig ivaretar befolkningens behov for trygghet, tilstedeværelse og service.

Regjeringen vil ikke basere oppnåelsen av de kriminalpolitiske målene på økte ressurser alene, men vil også gjennomføre struktur- og fornyingstiltak. For å oppnå en mer målrettet og effektiv utnyttelse av de til enhver tid tilgjengelige ressurser, er Politidirektoratet blant annet bedt om å utarbeide forslag til ny politidistriktsstruktur. Direktoratets forslag til ny politidistriktsstruktur er et av flere tiltak i resultatreformen, og vil som du selv påpeker inngå som grunnlagsmateriale i departementets arbeid med stortingsmelding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten.

Justisdepartementet har enda ikke tatt standpunkt til Politidirektoratets forslag. Departementet vil nå grundig vurdere både direktoratets forslag. Norge er et land med store geografiske og demografiske variasjoner. Vi vil sørge for et nært og sterkt politi i hele landet. Jeg finner det ikke riktig på nåværende tidspunkt å komme med synspunkter på Politidirektoratets forslag, og vil redegjøre for departementets vurdering i stortingsmeldingen.

Direktoratet har tidligere utredet tre alternative forslag til ny politidistriktsstruktur, og hvor ett av alternativene var 18 politidistrikt. Utredningen har vært på høring i politidistriktene, slik at både distriktenes ledelse og de ansattes organisasjoner har hatt mulighet til å komme med synspunkter. Vi har fått opplyst fra Politidirektoratet at kommunene vil bli hørt i forbindelse med politimestrenes arbeid med forslag til ny lokal struktur i eget politidistrikt. Etter min oppfatning er det primært strukturendringer på lokalt nivå som kan tenkes å få konsekvenser for kommunene, og de bør derfor få bred anledning til å uttale seg i slike saker. Prosessen lokalt vil bli omtalt i meldingen.

Avslutningsvis vil jeg sterkt understreke at en videreutvikling av politi- og lensmannsetaten selvsagt ikke bare er et spørsmål om hvordan etaten best organiseres på politidistriktsnivå og lokalt. Like viktig er styring/ledelse, oppgaver, arbeidsprosesser og teknologi, metoder og kompetanse.