Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1665 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 27.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Jeg er kjent med at det er arbeidet mye med å få ned saksbehandlingstiden i Nav. Jeg fikk en henvendelse fra en person som har ventet i 10 måneder før han fikk et svar om at det måtte påregnes ytterligere 4 måneders saksbehandlingstid.
Hvilke tiltak iverksettes for å få ned saksbehandlingstiden og hva er statsrådens målsetning?

Begrunnelse

Riksrevisjonen har ved flere anledninger kritisert den lange saksbehandlingstiden. Lang saksbehandlingstid har også tidligere vært gjenstand for skriftlige spørsmål: Henvendelsene jeg har fått viser at det gjenstår en del arbeid for å få ned saksbehandlingstiden.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: De senere årene er saksbehandlingstidene i Arbeids- og velferdsetaten blitt betydelig redusert. Likevel har etaten fortsatt problemer med å overholde tidsfristene på enkelte sentrale områder, deriblant bidragsområdet og ytelser til enslige forsørgere.

Saksbehandlingstidene vil variere mellom de ulike sakstypene og mellom saker som er til første gangs behandling og klagesaker. Spørsmålet fra representanten Ropstad kan tyde på at dette dreier seg om en klagesak. For saker som er til første gangs behandling, er saksbehandlingstiden normalt vesentlig lavere.

Dessverre opplever enkelte brukere relativt lange saksbehandlingstider, deriblant brukere som har fremmet klager på vedtak. Jeg er derfor opptatt av at Arbeids- og velferdsetaten har fokus på tiltak for å redusere saksbehandlingstidene. Arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden under de ulike ordninger kan imidlertid ikke betraktes isolert. Det må veies opp mot kvaliteten i saksbehandlingen og etatens arbeid med å følge opp brukere. Jeg tillegger god kvalitet i saksbehandlingen stor vekt fordi dette skal sikre korrekte ytelser. For å nå målene med NAV-reformen er det samtidig viktig med god oppfølging av brukere med sikte på arbeid og aktivitet. Nedenfor redegjøres det for ulike tiltak som etaten har iverksatt for å redusere saksbehandlingstidene.

Produksjonsstyring

Arbeids- og velferdsetaten har hatt stort oppmerksomhet på produksjonsstyring de siste årene. Dette innebærer bl.a. at produktiviteten i fylkene blir målt og sammenlignet. Jeg er gjort kjent med at det er lagt til rette for erfaringsdeling mellom fylker for å sikre effektiv og god saksbehandling. Arbeids- og velferdsdirektoratet følger også opp de enkelte fylker.

Forbedringsstøtte

Arbeids- og velferdsdirektoratet har en egen enhet for forbedrings- og implementeringsstøtte. Denne enheten bistår saksbehandlende enheter med å kartlegge og foreslå forbedringer i arbeidsprosessene. Dette arbeidet har bidratt til reduserte saksbehandlingstider.

Selvbetjeningsløsninger

Mye av saksbehandlingen knyttet til alderspensjon er automatisert bl.a. gjennom selvbetjeningsløsninger. Andelen som søker om alderspensjon via internett er økende. Dette gir økt produktivitet, redusert saksbehandlingstid og bidrar til å frigjøre ressurser til andre formål.

Elektronisk dokumenthåndtering (med skjemaveileder)

Arbeids- og velferdsetaten har innført elektronisk dokumenthåndtering, der all post skannes og er tilgjengelig elektronisk for aktuelle enheter. Dette vil også gi mer effektiv saksflyt og vil bidra til reduserte saksbehandlingstider.

Samtidig med innføringen av elektronisk dokumenthåndtering, ble det utviklet skjemaveileder på nettsiden www.nav.no. Her kan brukerne hente ut aktuelle skjema og få veiledning i hvilke dokumenter som skal vedlegges søknaden. Dette øker sannsynligheten for at søknaden er komplett når den mottas av Arbeids- og velferdsetaten, slik at det ikke oppstår behov for å etterlyse nødvendige vedlegg til søknaden.

For meg er det viktig at brukere av Arbeids- og velferdsetaten får sine saker behandlet raskt og effektivt og med så god kvalitet som mulig. Jeg følger derfor utviklingen i saksbehandlingstidene nøye. Dette er derfor også et sentralt tema i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet. I lys av at det fortsatt er nødvendig å foreta en avveining mellom kravene til en gradvis forbedring av hhv. tilfredsstillende saksbehandlingstider, god kvalitet i saksbehandlingen og god oppfølging av etatens brukere vil det imidlertid fortsatt kunne ta tid før saksbehandlingstidene for alle ytelser er fullt ut tilfredsstillende.