Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1690 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 30.06.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Statsråden har ved flere anledninger blitt utfordret på hvilket mål regjeringen har knyttet til reduksjon i det skjemaveldet som mange, og særlig små og mellomstore bedrifter, sliter med i hverdagen og som koster både tid og penger. Statsråden har bekreftet at det vil bli fremlagt et slikt mål, men dette ser ut til å la vente på seg.
Når vil statsråden tidfeste et slikt mål om en reduksjon i skjemaveldet, og fra når vil dette bli gjort gjeldende på en slik måte at bedriftene nyter godt av det i hverdagen?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har lagt sterk vekt på at arbeidet med næringsforenkling skal styrkes og konkretiseres. Et viktig hensyn er å sikre at reguleringer er utformet slik at de ikke påfører norske bedrifter unødige kostnader og ulemper, og at offentlige tjenester fungerer på en måte som bygger opp under norsk næringslivs verdiskaping. Verdiskapingen blir størst dersom offentlige reguleringer og krav om informasjon tar vare på samfunnets behov, men samtidig påfører bedriftene lavest mulig ressursbruk.

Statsministeren annonserte i sin tale til landsstyret i Arbeiderpartiet 8. februar 2011 at

”Vi skal lage en enklere hverdag for bedriftene. Vi vil legge fram et tallfestet mål for reduserte kostnader for bedriftene. Og konkrete tiltak og planer for å nå dette målet. Da kan vi måle resultatene.” Dette følger jeg opp. I samråd med mine kolleger i regjeringen tar jeg sikte på å legge frem et ambisiøst mål for å redusere kostnadene bedriftene har med å følge opp krav fra myndighetene i løpet av kort tid. Tallfesting av forenklingsmål er et av flere politiske tiltak for å oppnå reelle resultater av arbeidet med forenkling. Regjeringen vil rette oppmerksomheten mot forenklinger som merkes av og betyr noe for bedriftene i deres hverdag.