Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1691 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justisministeren opprettholde Haugaland- og Sunnhordland som eget politidistrikt, og sørge for at distriktet får de nødvendige ressurser og stillinger som skal til for å kunne utøve en tilfredsstillende og forsvarlig polititjeneste?

Begrunnelse

Undertegnede har en rekke ganger stillet spørsmål til justisministeren på bakgrunn av ressursmangel ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt.
Ressursmangelen har medført at politiet ikke har kunnet rykke ut ved eksempelvis slagsmål, promillekjøring og drapstrusler. Bemanningen ved politidistriktet er blant de laveste i landet.
Justisministeren har hver gang avvist problemstillingen og hevdet at distriktet har de ressurser som skal til.
I Haugesunds Avis 11. april uttalte likevel justisministeren at det nå var håp for flere politifolk i Haugesund. Undertegnede ble positivt overrasket over disse uttalelser og sendte spørsmål 12. april og spurte om når man kunne forvente dette var på plass. I sitt usedvanlig korte "svar" viste justisministeren til at politidistriktet hadde fått økt sitt budsjett jevnlig.
Det undertegnede spurte om ble imidlertid ikke besvart.
I Haugesunds Avis 16.juni kan man lese at Politidirektoratet anbefaler å legge ned Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt.
Om det er på denne måte justisministeren har tenkt å styrke polititjenesten i distriktet vites foreløpig ikke.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i perioden 2005-2011 gjennomført en betydelig styrking av politiet. Bevilgningen til politiet og påtalemyndigheten er økt fra 8,2 milliarder kroner i 2005 til 12,2 milliarder kroner i 2011, en vekst på 4,0 milliarder kroner (48,8 prosent). For Regjeringen er det viktig at den styrking som er gjennomført bidrar til et politi som er bedre i stand til å forebygge og bekjempe kriminalitet, og som samtidig ivaretar befolkningens behov for trygghet, tilstedeværelse og service.

Regjeringen vil ikke basere oppnåelsen av de kriminalpolitiske målene på økte ressurser alene, men vil også gjennomføre struktur- og fornyingstiltak. For å oppnå en mer målrettet og effektiv utnyttelse av de til enhver tid tilgjengelige ressurser, er Politidirektoratet blant annet bedt om å utarbeide forslag til ny politidistriktsstruktur. Et av forslagene i direktoratets anbefaling er å slå sammen Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt og Rogaland politidistrikt.

Direktoratets forslag til ny politidistriktsstruktur er et av flere forslag til tiltak i resultatreformen, og vil inngå som grunnlagsmateriale i departementets arbeid med stortingsmelding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten. I meldingen vil jeg redegjøre nærmere for Regjeringens eventuelle forslag til ny struktur, de kriterier som er lagt til grunn for forslaget og de avveiinger som er gjort. Jeg finner det ikke riktig på nåværende tidspunkt å kommentere enkeltforslag.

Den styrking som er gjennomført i perioden 2005-2011 er også kommet Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt til gode. Budsjettet til distriktet er i samme periode styrket med 35,2 prosent. Som justisminister er det min oppgave å skaffe politiet et budsjett, men det er Politidirektoratet som disponerer budsjettet og fordeler midlene til politidistriktene. Politidistriktene får en rammebevilgning, som skal dekke samtlige utgifter (lønn, drift, lokaler, investeringer m.m.). I det enkelte politidistrikt er politimesteren ansvarlig for en balansert ressursfordeling som ivaretar sentrale prioriteringer og lokalbefolkningens behov for polititjenester på en best mulig måte. Dette inkluderer et ansvar for fastsettelse av en årsverksramme.

Som justisminister er det også min oppgave å prioritere studentopptaket til Politihøgskolen. Her vil jeg vise til de rekordhøye opptakene de siste årene på 720 studenter.