Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1693 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 01.07.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Etter en lang og god behandling av Regjeringens eierskapsmelding som slår fast at man skal følge de retningslinjer som selskapslovgivningen setter for god selskapsledelse, så kan en lese i Aftenposten av 17. juni at Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (AP) krever at styret må byttes ut dersom ikke Telenorsjefen går ned i lønn.
Støtter statsråden dette utspillet, og mener han videre at denne typen utspill fra næringskomiteens leder viser respekt for styrets arbeid og inngåtte avtaler det ikke er reagert på før?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Intensjonen i Statens nye retningslinjer for lederlønn er at selskapene skal bidra til moderasjon i lederlønningene og at lønningene i selskapene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.

Det er selskapets styre og ledelse som har ansvaret for den forretningsmessige driften, herunder fastsettelse av godtgjørelsene til konsernsjefen. Jeg forventer at selskapet bidrar til moderasjon i lederlønningene, samtidig som betingelsene skal være konkurransedyktige.

Med sine retningslinjer for lederlønn som ble fastsatt i 2006 har den rødgrønne regjeringen satt en stopper for nye opsjonstildelinger. Når det gjelder de opsjoner som er realisert i Telenor i 2010, så er dette opplyst å knytte seg til avtaler inngått før retningslinjene av 2006 trådte i kraft. Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at gamle avtaler kan opprettholdes, da dette knytter seg til juridiske avtaler mellom den enkelte leder og selskapene.

Det vil være styret i Telenor som eventuelt må vurdere reforhandling av tidligere inngåtte avtaler. Vi forventer at dagens styre er seg bevisst våre forventninger knyttet til lederlønner og følger opp disse på en god måte. Oppnevning av styrer skjer på en bred basis gjennom valgkomiteer og generalforsamling i samarbeid med eventuelle medaksjonærer. Hvordan et styre følger opp eierens forventninger til selskapet, vil alltid være et viktig moment ved nye styreoppnevninger.