Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1730 (2010-2011)
Innlevert: 27.06.2011
Sendt: 28.06.2011
Besvart: 01.07.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Riksrevisjonen har påbegynt en forvaltningsrevisjon av Mattilsynet.
Når kan det forventes at statsråden vil igangsette en evaluering av Mattilsynets organisering og myndighetsområde?

Begrunnelse

I interpellasjon 3.mai 2011 ble det stilt spørsmål ved forholdene rundt dyrehold og dyrevelferd samt om statsråden ville ta initiativ til en evaluering av Mattilsynet.
I løpet av 2003 ble Statens dyrehelsetilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Statens landbrukstilsyn, deler av Fiskeridirektoratet og 89 selvstendige kommunale næingsmiddeltilsyn slått sammen til det vi i dag kjenner som Mattilsynet. Mattilsynet har nå fungert i sin nåværende form i over syv år. I løpet av denne tiden har Mattilsynet fått et større omfang av oppgaver.
Mattilsynet myndighet og arbeidsoppgaver/-metoder har blitt aktualisert i media i den siste tids oppslag vedrørende pelsdyrnæringen, kjæledyr, dyretragedier som er blitt avdekket i landbruket samt utbrudd av E. coli.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Mattilsynet har vært en utviklingsorientert etat siden etableringen i 2004. De har gjort endringer i intern organisering og arbeidsfordeling for å være best mulig tilpasset utfordringene. Samhandlingen med andre etater og fagmiljøer er også styrket.

I tillegg til at Riksrevisjonen gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Mattilsynet, har Mattilsynet også selv igangsatt et arbeid med å vurdere de overordnede organisatoriske føringene for Mattilsynet. Resultatene fra forvaltningsrevisjonen vil være en del av grunnlaget for arbeidet med disse organisatoriske føringene.

Jeg mener derfor at det for tiden ikke er aktuelt å iverksette annen evaluering av Mattilsynet. Jeg vil avvente Riksrevisjonens konklusjoner og resultatene av Mattilsynets egen gjennomgang av de organisatoriske føringene før jeg tar stilling til om det er grunnlag for en ytterligere evaluering.