Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1685 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 23.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): En stor videreforedlingsbedrift i Leirfjorden kommune ønsker å starte lakseslakteri etter at de har fått konsesjon på oppdrett av laks, men blir stoppet ved at deres anlegg ligger rett innenfor grensen for Vefsnfjorden. Bedriften har tomt, og et etablert anlegg på den plassen hvor de ønsker slakteriet.
Vil statsråden legge til rette for at grensen for Laksefjorden flyttes ihht. ønsket fra Leirfjorden kommune?

Begrunnelse

En stor videreforedlingsbedrift i Leirfjorden ønsker å sikre tilgangen av laks, dette har de klart ved at de har fått tildelt konsesjon for oppdrett. De er avhengig av å etablere et lakseslakteri i sine allerede etablerte lokaler. Problemet er at disse lokalene ligger rett innefor grensen til Vefsnfjorden som er Nasjonal laksefjord. Bedriften er en hjørnesteins bedrift i Leirfjorden med ca. 90 ansatte. Hvis bedriften ikke får etablere seg i sine allerede etablerte lokaler vil dette kunne medføre at hele bedriften velger å flytte til en annen kommune. Det er ikke snakk om store flyttingen, men kun en justering av grensen. Leirfjorden kommune er en forholdsvis næringsfattig kommune, og en flytting av selskapet vil få betydelige konsekvenser for kommunen.
Leirfjorden kommunestyre vedtok følgende ved behandlingen av nasjonale laksefjorder:

"Vedtak:
Leirfjord kommune har ingen spesielle motforestillinger mot at det opprettes nasjonale laksevassdrag – laksefjorder.
Av de to fjordsystemene som grenser til kommunen (Rana- og Vefsnfjorden) regnes Vefsnfjorden som den viktigste for laks og andre anadrome fiskeslag.
Leirfjord kommune kan allikevel ikke akseptere foreslåtte sikringssone mellom Leinesodden og kaiområde i Alstahaug kommune.
En fremtidig sikringssone må ikke komme i konflikt med næringsutvikling i allerede etablert industriområder. Leirfjord kommune foreslår at sikringssone settes noe lengre inn i fjorden ved Helgelandsbrua."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Den nasjonale laksfjorden Vefsnfjorden ble opprettet av Stortinget i april 2007, og jeg tar ikke sikte på å foreslå for Stortinget at de vedtatte grensene for fjorden endres.

Stortinget har også vedtatt beskyttelsesregimet for nasjonale laksefjorder, der det blant annet er bestemt at nye slakterier og tilvikningsanlegg for laksefisk ikke skal tillates innenfor laksefjordene. Til orientering tar jeg heller ikke sikte på å foreslå at Stortinget gjør endringer i dette beskyttelsesregimet.