Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1706 (2010-2011)
Innlevert: 21.06.2011
Sendt: 21.06.2011
Besvart: 28.06.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I replikkordskiftet under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2011 svarte Per Olaf Lundteigen på replikk fra Bjørn Lødemel at "Det er en feil i systemet når [grunnrente]skatten (...) legger spotpris til grunn og ikke den faktiske pris som selskapet oppnår gjennom sitt salg av strøm."
Deler statsråden Lødemels bekymring over at småkraftbønder får opptil 165 % skatt; deler statsråden Lundteigens analyse av feilen i skattesystemet, og vil statsråden gjøre noe med problemstillingen?

Begrunnelse

Grunneieres utbygging av småkraftverk er viktig både for verdiskapning og arbeidsplasser i distriktene og for å sikre tilgang på fornybar energi. Mange bønder har tatt de positive signalene fra myndighetene og bygget ut kraftverk med opp mot 10 MW kraftproduksjon.
Bønder i Byrkjelo i Gloppen kommune har gått sammen om å bygge et småkraftverk. Det gikk med 3 mill. kroner i overskudd. Skatteregningen fra staten var på 4,5 mill. kroner, altså 141 pst. skatt. I tillegg kommer avgifter og eiendomsskatt, som brakte skatteregningen opp i formidable 165 pst.
For å redusere risikoen ved investeringen på 86 mill. kroner ville banken at Byrkjelo Kraft skulle inngå en fastprisavtale på fem år. Når deretter strømprisen har steget blir grunnrenteskatten beregnet på bakgrunn av en høyere pris enn faktisk salgspris, og selskapet taper penger. Dette kan umulig være intensjonen bak regimet for beskatning av kraftselskaper.
Avviket mellom spotpris og faktisk pris vil normalt jevne seg ut over tid. Men det kan ikke forventes at eiere av småkraftverk i distriktene skal bygge opp kapital til å betale mer enn 100 pst. skatt. Dette rammer dermed investeringslysten i områder av landet som sårt trenger mer investeringer.
Høyre har foreslått å heve innslagspunktet for grunnrenteskatt fra 5 til 10 MW effekt. Dermed ville mange småkraftverk gått klar av denne urimelig høye beskatningen. Det er likevel også grunn til å gå gjennom hvilken strømpris som skal legges til grunn ved beregning av grunnrenteskatt.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Produksjon av vannkraft gir potensielt en særskilt høy avkastning, såkalt grunnrente. Dette skyldes at produksjon av vannkraft er basert på utnytting av en knapp naturressurs. Grunnrenteskatten på kraftverk er isolert sett nøytralt utformet og påvirker ikke kraftforetakenes investeringsbeslutninger. Dette tilsier at en i størst mulig grad bør beskatte grunnrente. For et gitt skattenivå vil det redusere behovet for vridende skatter. Imidlertid vil en nedre grense for plikten til å svare grunnrenteskatt gi tilpasningsmuligheter med negative virkninger.

I grunnrenteskatten verdsettes produksjonen som hovedregel etter spotmarkedspriser som gir uttrykk for den markedsmessige verdien av kraftproduksjonen. Spotpriser brukes i grunnrentebeskatningen for å unngå at det oppstår skattemessige motiver for skattyter til å selge kraft billigere enn markedspris, for dermed å unngå skatt på grunnrente. Det ville videre være betydelig administrative problemer forbundet med å benytte annet enn markedspriser som hovedregel til fastsettelse av den skattepliktige inntekten.

Et selskap som velger å inngå en avtale om fastpris i stedet for å selge etter spotpriser, må også bære risikoen for at spotprisen avviker fra avtalt fastpris. Dersom kraften blir solgt til en fastpris som er høyere enn spotpris, vil selskapet innkassere gevinsten. Tilsvarende vil gjelde for tap når fastprisen er lavere enn spotpris. Dette gjelder også ev. skattemessige forhold som måtte oppstå i tilknytning til fastprisavtaler.

Selskapene kan videre oppnå den prissikringen de ønsker etter skatt dersom de tar hensyn til at grunnrenteskatten beregnes etter spotpris når de bestemmer andelen av kraftproduksjonen som det inngås fastpriskontrakt for. Det vises til nærmere omtale av dette i avsnitt 2.3.9 i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Etter min vurdering er det derfor ikke grunnlag for å gå bort fra hovedregelen om verdsettelse etter spotpris i grunnrenteskatten