Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1709 (2010-2011)
Innlevert: 21.06.2011
Sendt: 22.06.2011
Besvart: 30.06.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) sier at i henhold til NORDOMRÅDE satsningen for mineralleting i Finnmark så skal dette intensiveres de neste fire år. NGU sier videre at Porsanger kommune er svært interessant når det gjelder mineraler. Kanskje det mest interessante område er Porsvann og forekomst av Platina og Gull.
Vil statsråden ta et initiativ slik at kartlegging og mutingsprosjekter kommer fortest mulig i gang slik at det blir klargjort om nevnte mineralfunn er drivverdige?

Begrunnelse

NGU uttaler også at det er Australske interessenter som mener forekomstene i Porsanger er meget interessante. Og at allerede i sommer er planlagt å sette i gang kartlegging med to fly.
Porsanger er en kommune som har slitt i flere år, reduksjon i forsvaret har helt klart stilt kommunen overfor mange utfordringer. Et annen utfordring som Porsanger har er at ca. 70 % av arealene i kommunen er båndlagt eller fredet/vernet. Summen av en rekke hemmende faktorer har helt klart gjort sine utslag i kommuneøkonomien og tjenesteproduksjon.
Her er det muligheter for å skape arbeidsplasser og aktivitet. Håper dette område kan bli prioritert.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Økningen i verdensmarkedsprisene på flere metaller og mineraler de siste ti årene har ført til fornyet interesse for mineralnæringen og norske mineralressurser. Vi ser nå at det er stor interesse for eksisterende virksomheter, gjenåpning av nedlagte gruver og nærmere undersøkelse av kjente ressurser. Dette er også noe av bakgrunnen for regjeringens program på 100 millioner kroner til kartlegging av mineralressurser i Troms, Nordland og Finnmark, og for regjeringens beslutning om at Nærings- og handelsdepartementet skal utarbeide en strategi for mineralnæringen som etter planen skal ferdigstilles våren 2012. Kartlegging av mineralressurser vil inngå som et av flere temaer i strategien.

Kartleggingsprogrammet for Troms, Nordland og Finnmark har som formål å fremskaffe nye geofysiske data, slik at nasjonale og internasjonale bergverksbedrifter og leteselskaper kan vurdere om det er grunnlag for nærmere undersøkelser og eventuelt oppstart av drift. Programmet skal blant annet bidra til verdiskaping, næringsutvikling og økt sysselsetting i de tre nordligste fylkene.

I 2011 vil kartleggingen i indre Finnmark, kystsonen i Vest-Finnmark, kystsonen i Vest-Troms, deler av Lofoten-Vesterålen samt Narvik-området bli prioritert. Vurderingen av hvilke områder som skal undersøkes, når de skal undersøkes og utformingen av kartleggingsprogrammet for øvrig gjøres av Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Sammen med det pågående Mareanoprosjektet, som blant annet omfatter kartlegging av norske sjø- og havområder i Lofoten og Barentshavet, vil den særskilte satsingen på kartlegging i de tre nordligste fylkene gi et vesentlig bidrag til å skaffe en god oversikt over geologiske ressurser i disse fylkene. Det er imidlertid opp til bedriftene selv å undersøke nærmere om kartlagte forekomster kan gi grunnlag for lønnsom drift.

I spørsmålet vises det til at NGU uttaler at australske interessenter mener at det er mineralforekomster i Porsanger kommune som er interessante å undersøke nærmere. Dette er positivt, og jeg håper at kartleggingen kan gi grunnlag for ny virksomhet og nye arbeidsplasser i kommunen.