Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1712 (2010-2011)
Innlevert: 22.06.2011
Sendt: 23.06.2011
Besvart: 04.07.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Det vises til forskriftshøring omtalt i begrunnelse.
Kan statsråden redegjøre for hvordan omtalt forskriftsendring medfører bedre sikkerhet, nødvendigheten av innføring av omtalte forskriftsendring og hvilke konsekvenser forskriftsendringen vil få for næringslivet på Svalbard?

Begrunnelse

Det vises til utkast til tilføyelser om operasjonsbegrensninger på Svalbard og jan Mayen i forskrift 24. november 2009 nr 1400 om drift av fartøy som fører 12 passasjerer eller færre, samt ikrafttredelse av forskriften for Svalbard og Jan Mayen.
Undertegnede er kjent med at dersom forskriften vedtas som den er sendt på høring, vil det bety at et lokalt rederi fratas muligheten til å inneha passasjersertifikat, og dermed P&I - forsikring for sine kunder. P&I - forsikring stilles som krav av turoperatører.
Dersom ny forskrift innføres vil sertifikatene ikke kunne fornyes og operasjonsbegrensninger innføres til et antall måneder om sommeren.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Sjøfartsdirektoratet sendte på høring 30. mars 2011 forslag om tilføyelser om operasjonsbegrensninger på Svalbard og Jan Mayen i forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy som fører 12 passasjerer eller færre, samt ikrafttredelse av forskriften for Svalbard og Jan Mayen. Høringen er avsluttet, og Sjøfartsdirektoratet har mottatt innspill bl.a. fra Sysselmannen, Justisdepartementet og Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO). Innspillene er nå til vurdering i direktoratet. Sjøfartsdirektoratets anbefaling vil bli oversendt Nærings- og handelsdepartementet til vurdering.

Sjøfartsdirektoratet har i lang tid arbeidet med å få på plass et nytt regelverk for passasjerfartøy som fører inntil 12 passasjerer. På fastlandet trådte forskriften i kraft 1. januar 2011. Forskriften inneholder krav om at rederiet skal etablere et sikkerhetsstyringssystem, og rederiene skal utføre årlig egenkontroll. Direktoratet skal ikke utstede et sertifikat til det enkelte fartøy, men vil utføre uanmeldte tilsyn for å se om sikkerhetssystem er etablert og om mannskapet har nødvendige personlige sertifikater.

Sjøfartsdirektoratet presiserer at det ikke er riktig at noen fratas muligheten til å ha passasjersertifikat på fartøy som omfattes av forskriften om befordring av inntil 12 passasjerer. Dersom fartøyet tilfresstiller de strengere krav som stilles for å få et passasjerskipssertifikat, vil et sertifikat bli utstedt, selv om fartøyet ikke skal befordre mer enn 12 passasjerer.

Det har tidligere vært stilt krav om passasjersertifikat til alle fartøy som skal befordre passasjerer på Svalbard. Videre har RIB-fartøy ikke vært ansett omfattet av tidligere lovgivning. Deler av denne næringen har således ikke vært regulert i det hele tatt. Med dette som bakteppe vil enhver regulering bidra til å øke sikkerheten, og en tanke med å innføre forskriften som sådan er også at man skal ha like regler på Svalbard som på fastlandet.

De foreslåtte særregler i form av operasjonsbegrensninger på Svalbard har vært begrunnet i de særlige forhold som gjør seg gjeldende på Svalbard med tanke på bl.a. isforhold og andre meteorologiske forhold, sjøkartsituasjonen og redningskapasitet. Flere av høringsinstansene har hatt merknader til tidsbegrensningen, og disse merknaden vil bli vurdert.