Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1717 (2010-2011)
Innlevert: 23.06.2011
Sendt: 23.06.2011
Besvart: 08.07.2011 av justisminister Knut Storberget

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Hva har regjeringen tenkt å gjøre med den anspente varetektsituasjonen som er i Hordaland?

Begrunnelse

Situasjonen i forhold til manglende varetektskapasitet skal være kjent for regjeringen. Lederen for påtaleavdelingen i Hordaland politidistrikt har ved flere anledninger påpekt de store utfordringene dette medfører. 14. juni kunne vi lese i Bergens Tidende at politiet i Hordaland måtte løslate en mann som var siktet for grovt ran. Påtalelederen gir uttrykk for at dette ikke er et engangstilfelle, men en normalitet slik som kapasiteten på varetektsplasser er for tiden.
Både Påtalelederen og organisasjonene har gjentatte ganger meldt om at politidistriktet bruker store både menneskelige og økonomiske ressurser på å fordele varetektsinnsatte over hele landet. Det har også forekommet at man har måttet plassere dem i Vadsø, - med de kostnader dette medfører både for politidistriktet og samfunnet for øvrig. Situasjonen som er beskrevet er ikke enkeltstående hendelser, men en vedvarende situasjon som gir store driftsutfordringer.
Bortimot daglig sitter det siktede i sentralarresten i Bergen i over 2 døgn, som er maksgrense før overførsel til egnet varetektsfengsel. Viser her til en rekke artikler om temaet både i lokal og nasjonal presse. Å holde mennesker innelåst under disse forholdene strider mot human behandling, helseaspektet i situasjonen samt sikkerhet for den innsatte m.v. Europeiske torturovervåkningskomite CPT besøkte Hordaland politidistrikt – Arrest- og fremstillingsenheten m.m. den 25. 05.11. Rapporten derfra foreligger ikke pr. d.d., men det er grunn til å anta at de har merknader til varetektsituasjonen i Hordaland politidistrikt denne gangen, - på lik linje med det de hadde forrige gang de besøkte politidistriktet på slutten av 90-tallet.
Det registreres at regjeringen har byggeplaner for 3 nye varetektsanstalter, - men ingen i Hordaland. Hordaland trenger økt varetektskapasitet dersom politidistriktet skal kunne drive en kostnadseffektiv og fremtidsrettet kriminalitetsbekjempelse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har økt straffegjennomføringskapasiteten med 800 plasser siden regjeringsskiftet og kapasiteten vil bli utvidet med ytterligere 38 plasser i 2011. Vi følger utvikling nøye og har iverksatt flere tiltak for å utnytte og øke fengselskapasiteten.

I representantens brev vises det til at Regjeringen ikke har byggeplaner i Hordaland.

Jeg vil minne om at Kriminalomsorgen region vest, som omfatter fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, er blant de regioner hvor det de senere år er satt i verk flest tiltak for å øke fengselskapasiteten. I perioden 2006-2010 er det etablert 127 nye fengselsplasser i Region vest, hvorav 106 i Hordaland fylke. I 2011 er 8 nye fengselsplasser under etablering ved Hustad fengsel.

Regjeringen har også økt bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer. Elektronisk fotlenkesoning er innført både i Sogn og Fjordane og Hordaland. I Hordaland har elektronisk fotlenkesoning foreløpig et planlagt belegg på 20 domfelte, men dette vil bli økt til 30 plasser så snart de siste tilsatte er på plass. Siden oppstart 1. april har Kriminalomsorgen mottatt 162 søknader om elektronisk fotlenkesoning, 38 dommer er iverksatt og 16 er gjennomført. Per dato gjennomfører 18 domfelte straff med elektronisk kontroll i Hordaland. Dette har vært mulig fordi det i statsbudsjettet for 2011 ble bevilget 10 millioner kroner til å utvide straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Dersom Fremskrittspartiets hadde fått gjennomslag for sitt alternative budsjettforslag om å kutte hele tilleggsbevilgningen til elektronisk fotlenkesoning, ville en allerede utfordrende varetektsituasjon vært forverret.

Departementet har også forsterket innsatsen for å effektivisere saksbehandlingen i forbindelse med soningsoverføringer. Det har gitt en økning i antall overføringer i 2010. Dette arbeidet videreføres i 2011 og vil gi flere ledige fengselsplasser ettersom antall straffedømte utlendinger utgjør en betydelig andel av de innsatte.

Stortingsrepresentanten viser til et oppslag i Bergens Tidende angående løslatelse av en mann som var siktet for grovt ran. Jeg kan ikke gå inn på enkeltsaker som hører under påtalemyndighetens ansvarsområde eller de vurderinger som ligger til grunn for påtalemyndighetens avgjørelser.

Det er lagt til rette for å bruke soningsoverføring og alternative straffegjennomføringsformer for å frigjøre varetektsplasser og det påligger etatene å utnytte disse mulighetene. Det skal ikke være mangel på varetektsplasser som fører til løslatelse ved så grove lovbrudd. For øvrig kan jeg opplyse at det pr. dags dato er ledige plasser i Hordaland.

Når det gjelder eventuelle merknader som den Europeiske torturovervåkingskomite (CPT) måtte ha etter sitt besøk ved Hordaland politidistrikt, vil jeg komme tilbake til disse når rapporten foreligger. Jeg vil imidlertid understreke at departementet følger utviklingen med hensyn til bruk av politiarrest nøye. Å forhindre lange opphold i politiarrest har vært og er fortsatt en prioritert oppgave.

For å være best mulig rustet til å imøtekomme de utfordringene kriminalomsorgen står overfor, pågår det en kontinuerlig vurdering av kapasitetsbehovet. På oppdrag fra Justisdepartementet arbeider Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) med en samlet plan for fengselskapasiteten i hele landet. Strukturen i Region vest vil bli vurdert i forbindelse med planen. Eventuelle ytterligere kapasitetsutvidelser vil jeg måtte komme tilbake til i den ordinære budsjettprosessen.