Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1720 (2010-2011)
Innlevert: 23.06.2011
Sendt: 24.06.2011
Besvart: 05.07.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Av oppslag i media fremkommer det at byggeprosjektet R6 står foran en betydelig kostnadssprekk og at arkitektarbeidene ikke har vært ute på anbud.
Hva er status for byggeprosjektet, herunder kostnadsutviklingen fra oppstart til dags dato og er statsråden sikker på at lov om offentlige anskaffelser er fulgt opp når det gjelder arkitektarbeidene?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Historikk

Regjeringen besluttet høsten 1999 å prioritere Keysersgt. 6 og Keysersgt. 8 for statlige formål. Keysersgate 8 var de gamle lokalene til Statens Pensjonskasse og var eid av staten. Keysergt. 6 var eid av Platou Arkitekter og ble tilbudt Statsbygg for kjøp/langsiktig leie (20 år).

I 2001 fikk regjeringen fullmakt av Stortinget til å innfri kjøpsopsjonen for Keysersgt. 6 (Innst. S. nr. 45 (2001-2002)). Stortinget la vekt på at arealsituasjonen i R-kvartalet var meget stram. Blant annet var ansatte lokalisert i eksterne lokaler, hvor det påløp betydelige beløp til husleie.

Statsbygg inngikk i 2001 avtale med Ba Arkitekter etter åpen konkurranse. I juli 2002 ble det med Statsbygg som oppdragsgiver, nedsatt en prosjekteringsgruppe for prosjektering av innredning av Keysersgate 6 og rehabilitering av Keysersgate 8. Prosjektet ble imidlertid stilt i bero.

Høsten 2006 startet Statsbygg på nytt prosjekteringsarbeidet for Nytt Regjeringsbygg, kalt R6. Målet var å samle alle departementene (unntatt Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet) i et utvidet regjeringskvartal. Det ble vedtatt å prosjektere Keysersgt. 6-8 sammen med Teatergt. 9 med sikte på at disse bygningene skulle dekke behovet for lokaler for Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og slik at Miljøverndepartementet kunne flytte fra Myntgt. til regjeringskvartalet. I tillegg var det et ønske om i størst mulig grad å samle de departementer som den gang hadde avdelinger og ansatte fordelt på flere bygninger og etasjer i og utenfor regjeringskvartalet. Teatergaten 9 ble inkludert i prosjektet - først kun med ombygginger, men bygget ble senere besluttet revet, og et nytt bygg skulle oppføres.

I forbindelse med utvidelsen av prosjektet gjorde Statsbygg i 2006 en juridisk vurdering av kontrakten fra 2001 og besluttet å videreføre avtalen.

Status byggeprosjektet

Byggestart for prosjektet var våren 2009 og startet med riving av ”Biengården”. Etter sommeren 2009 startet graving og støping av det som skulle bli de tre nye kjelleretasjene. Dette arbeidet ble forsinket med ca 2 ½ måned på grunn av uforutsette forhold i grunnen. Prosjektet har ikke klart å ta inn igjen denne forsinkelsen. Planlagt innflytting er derfor forskjøvet fra april 2012 til juni 2012.

Dette er et stort og komplisert prosjekt. Prosjektet består av 3 ulike bygninger og adresser med henholdsvis 6, 11 og 16 etasjer, hvor arbeidene følger sykluser med suksessiv ferdigstilling etasjevis per bygg. I tillegg er Keysersgate 8 et verneverdig bygg fra 1899 og må renoveres i overensstemmelse med Riksantikvarens krav. Keysersgate 6 får nye fasader og ½ ekstra etasje. Det vil også bli en ny forbindelse med kulvert, slik at hele regjeringskvartalet blir bundet sammen.

Per juni 2011 pågår innredningsarbeider i alle tre bygninger (Keysersgtate 6 og 8 og Teatergata 9). Ferdigstillelse er planlagt til 15. februar 2012 med påfølgende testing, innregulering og møblering av bygget før innflytting.Oppfølgingen

Statsbygg orienterte FAD første gang høsten 2009 om utfordringer på økonomi og framdrift i prosjektet. Etter at departementet ble klar over hvilke konkrete problemene prosjektet befant seg i, valgte FAD å opptre mer aktivt mot Statsbygg i styringen av prosjektet enn det som er normalt for byggeprosjekter. Dette har ikke rokket ved Statsbyggs fullmakter og ansvar som byggherre. Departementet har fulgt opp prosjektet tett gjennom:

• Jevnlige oppfølgingsmøter og iverksatte tiltak

• Månedlige oppdragsmøter mellom FAD og Statsbygg

• Månedlige statusrapporter fra prosjektet til FAD

• Periodiske kontaktgruppemøter der departementsråden i FAD og administrerende direktør i Statsbygg møter.

• Generelle føringer i tildelingsbrev fra FAD til Statsbygg om gjennomføring av byggeprosjekter

• Oppfølging av Statsbygg i periodiske etatsstyringsmøter

Statsbygg har meldt fra om problemer blant annet knyttet til prosjekteringsgrunnlaget, og samtidig meldt fra om hva de har gjort for å løse problemene.

Kostnadsutviklingen

Beslutningen om å bygge det nye regjeringsbygget R6 (Keysersgt. 6 og Keysersgt. 8) ble altså tatt i 2001. Da var prosjektet estimert til ca 300 millioner kroner. Så ble det et opphold i prosjektet, før det ble videreført i 2006.

Prosjektet Nytt regjeringsbygg (R6) fikk startbevilgning i budsjettet for 2008, jf St.prp. nr. 1(2007-2008). Kostnadsrammen ble da satt til 870 mill. kroner i prisnivå pr 15. mai 2007.

Dette tilsvarer 981 mill. kroner i prisnivå juli 2011.

Det er i prosjektet gjennomført en rekke tiltak for å få kontroll med kostnadsutviklingen, herunder kostnadsbesparende tiltak i prosjektet og justeringer i prosjektorganisasjonen (ref. S 120 prp 2010-2011).

Til tross for disse tiltakene viste en ny gjennomgang at det ikke er sannsynlig at prosjektet kan gjennomføres iht. forprosjektet innenfor gjeldende kostnadsramme. I og med at prosjektet har kommet såpass langt, ble det vurdert at det heller ikke var mulig å foreta ytterligere kutt i prosjektet uten at det ville få store konsekvenser for prosjektets funksjonalitet.

Ny kostnadsramme ble vedtatt i RNB 2012. Prosjektets kostnadsramme er nå 1 095,5 mill. kroner (prisnivå juli 2011).

Lov om offentlige anskaffelser

I skisseprosjektet som ble fremlagt i 2007, kom det bl. a. fram at Teatergaten 9 skulle rives, det skulle oppføres et nytt bygg på 6579 m2, og det skulle anlegges en kulvert fra Teatergaten 9 til de andre regjeringsbygningene. Statsbygg har i en henvendelse til departementet beskrevet omfanget av disse endringene i 2007 som omfattende og sier samtidig at kostnadsanslaget for prosjektet økte betydelig som følge av dette.

Statsbyggs vurdering i ettertid er at disse forholdene samlet sett må betraktes som en vesentlig endring av prosjektet. På dette grunnlag mener Statsbygg i dag at videreføringen av kontrakten med arkitekten i 2007 ikke er i samsvar med anskaffelsesreglementet.

I henvendelse av 28. juni 2011til FAD har Statsbygg i tillegg orientert om tre rådgiverkontrakter som er inngått og fornyet på samme måte og samtidig med avtalen med Ba Arkitekter. Statsbygg beklager at disse kontraktene ble videreført i strid med anskaffelsesreglene. Det betyr at disse tre kontraktene er bygd på anbudskonkurranser gjennomført i 2001. Til forskjell for arkitektkontrakten anbefaler ikke Statsbygg å avvikle disse kontraktene. Statsbygg begrunner dette med at en avvikling vil innebære en ny og tidkrevende anskaffelsesprosess, at det er kort byggetid igjen, og at det gjenstår et begrenset arbeidsvolum pr. kontrakt. Det er ikke økonomisk eller faglig forsvarlig å avvikle kontraktene. Jeg er enig i Statsbyggs vurdering av dette.

I brev av 29. juni 2011 har jeg bedt Statsbygg gjennomgå prosjektmodell og rutiner for anskaffelser for å påse at anskaffelsesreglementet følges. Jeg har i den forbindelse bedt Statsbygg se spesielt på kontrakter med varighet over flere år og legge vekt på kvalitetssikring underveis i prosjektene.

Jeg har bedt om en raskest mulig tilbakemelding i saken og spesielt bedt om å bli orientert når rutinene er endret.

Generelt vil jeg vise til at Statsbygg har god styring av sine prosjekter. De to siste årene er 39 prosjekter ferdigstilt, og ingen av disse har overskredet kostnadsrammen.