Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1727 (2010-2011)
Innlevert: 24.06.2011
Sendt: 28.06.2011
Besvart: 01.07.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Undertegnede viser til statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale, hvor han sa at alle som hadde behov for en sykehjemsplass skulle få dette. Regjeringen har gjentatte ganger stemt i mot forslag om å innføre offentlig ventelistestatistikk for antall som venter på sykehjemsplass. TV2 foretok en gjennomgang som viste at om lag 3000 eldre ventet på sykehjemsplass.
Hvordan vurderer helseministeren lovnaden fra Jens Stoltenberg, og hvordan kan man vite om dette er oppnådd når man ikke ønsker statistikk for antall ventende?

Begrunnelse

Undertegnede viser til statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale, hvor han sa at alle som hadde behov for en sykehjemsplass skulle få dette. Regjeringen har gjentatte ganger stemt i mot forslag om å innføre offentlig ventelistestatistikk for antall som venter på sykehjemsplass. TV2 foretok en gjennomgang som viste at om lag 3 000 eldre ventet på sykehjemsplass.
Undertegnede finner det nokså merkelig at man kan garantere alle med behov sykehjemsplass, samtidig som man ikke ønsker adekvat og relevant statistikk.
Dersom helseministeren kan klargjøre dette, samt gi en vurdering knyttet til fremtidig behov i forhold til antall sykehjemsplasser dersom lovnaden om plass til alle med behov skal innfris, så vil det bli verdsatt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når kommunene i dag ikke er pålagt å føre ventelister, følger dette av systemet i pasientrettighetsloven og kommunehelsetjenesteloven som gir eldre og pleietrengende rett til nødvendig helsehjelp på samme måte som alle andre. Retten til helsetjenester går så langt som behovet tilsier. Dette betyr at dersom en person har behov for døgnkontinuerlige helse- og omsorgstjenester, er kommunen forpliktet til å yte et heldøgns tjenestetilbud til vedkommende, enten i institusjon eller i vedkommendes eget hjem.

Dersom pasientens hjelpebehov tilsier at nødvendig og forsvarlig helsehjelp bare kan ytes i sykehjem, kan ikke kommunen sette vedkommende på venteliste, men må sikre at vedkommende umiddelbart får sykehjemsplass. Bruk av ventelister i denne type situasjon ville kunne undergrave pasientens rett til nødvendig helsehjelp, da ventelisten ville medført at rettigheten ble utsatt i tid.

Det er den enkelte kommune som best kjenner behovet for ulike helse- og omsorgstjenester til sine egne innbyggere. Mangfoldet i brukergruppens alder og hjelpebehov tilsier et bredt spekter både av botilbud og hjelpetilbud, som er tilpasset den enkeltes behov. Denne vurderingen må hver enkelt kommune gjøre, det er de som er nærmest og som kjenner sine innbyggeres behov best.

På bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet gjorde fylkesmennene i 2007 en vurdering av behovet for nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns

tjenester. Kartleggingen ble foretatt gjennom spørreundersøkelser og i dialog med kommunene, og denne kartleggingen har dannet grunnlaget for operasjonaliseringen for det statlige investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tjenester. På denne bakgrunn har vi satt oss et ambisiøst mål om å gi tilsagn om tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og vi vil utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det.

Et godt og dekkende helse- og omsorgstilbud krever imidlertid at vi gjør flere ting samtidig. Vi styrker hjemmetjenestene både i forhold til kompetanse og kapasitet, slik at flere som ønsker det kan bo hjemme lenger, og vi legger til rette for utbygging av flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger både gjennom investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser og en generell styrking av kommuneøkonomien. Utbygging av omsorgstjenestene er imidlertid et langsiktig prosjekt. Det tar tid å renovere gamle og dårlig tilrettelagte omsorgsplasser, og det tar tid å bygge nye omsorgsbygg. Det tar også tid å rekruttere nok kvalifisert personell. Vi har allikevel sørget for god vekst i antallet årsverk med relevant fagutdanning innen pleie- og omsorgssektoren både i forrige periode og i nåværende periode, og vi har lagt forholdene enda bedre til rette for vekst i antallet heldøgns omsorgsplasser ved å styrke den øremerkede investeringsordningen betraktelig.