Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1739 (2010-2011)
Innlevert: 28.06.2011
Sendt: 29.06.2011
Besvart: 05.07.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er begrunnelsen for at syke pasienter som velger å kjøre egen bil til og fra behandling ved sykehus får 2 kr. i kilometergodtgjørelse når statens satser er 3,65 kr.?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av en pasient som er kreftoperert og mottar cellegift. Behandlingen reduserer immunforsvaret til pasienten så mye at transport i fellesskap med andre personer frarådes av pasientens lege. Bruk av offentlig transport til behandlingen er derfor utelukket.
Eneste alternativet til pasienten er å kjøre egen bil eller ta en drosje uten andre medpassasjerer til sykehuset. Pasienten har fått opplyst at kjøregodtgjørelsen for transport med eget kjøretøy er 2 kroner per km. Det er 1,65 kr. mindre enn statens satser. Å gi pasienten 3,65 kr. per km. vil være et langt billigere alternativ enn drosje.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Retten til å få dekket nødvendige utgifter i forbindelse med pasienters reise for undersøkelse og behandling er regulert i pasientrettighetsloven § 2-6 med tilhørende forskrift – syketransportforskriften. Etter forskriften har pasienten rett til utgiftsdekning tilsvarende takst for billigste transport med rutegående transportmiddel. Pasienten har rett til å få dekket annen transport når pasientens helsetilstand gjør det nødvendig, for eksempel egen bil eller drosje.

Godtgjørelse for bruk av egen bil er regulert i samme forskrift. I 2011 er godtgjørelsen på 2,10 kroner per kilometer. Godtgjørelsen har de siste årene blitt prisjustert, sist fra 1. januar 2011.

Syketransportforskriften åpner for noe fleksibilitet. I merknad til § 2 heter det at forskriften gir uttrykk for de nødvendige utgifter pasienten mv. har rett til å få dekket. De regionale helseforetakene kan likevel velge å dekke utgifter utover det som følger av pasientrettighetsloven § 2-6 og syketransportforskriften ut fra et behandlingsmessig helhetsperspektiv, forutsatt at dette ikke er i strid med likebehandlingsprinsippet i pasientrettighetsloven § 1-1.