Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1740 (2010-2011)
Innlevert: 28.06.2011
Sendt: 29.06.2011
Besvart: 01.07.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det vises til spm. nr. 1617 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Arne L. Haugen, besvart 21. juni 2 011.
Er det Statsrådens oppfatning at bruk av tall fra tabellene som ned på siste krone viser fordelingen av gitte og isolerte kutt, er faglig dekkende og gir et riktig bilde av konsekvensene av Høyres alternative landbrukspolitikk?

Begrunnelse

Det vises til spm. nr. 1617 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Arne L. Haugen, besvart 21. juni 2011.
Spørsmål og svar har overskrift "Konsekvenser for landbruket med Høyre og FrPs forslag til statsbudsjett for 2011".
Svarets tekstlige del viser til at spørsmålet er vanskelig å besvare, og viser blant annet til at det ikke vil være mulig å vurdere de dynamiske effektene.
Svaret avsluttes med tabeller som viser en matematisk fordeling av ulike gitte kutt, som står isolerte og uten å være vurdert i sammenheng med noen annen politikk.
Undertegnede forutsetter at det legges stor faglighet til grunn for svar til Stortinget på landbruksområdet. Det vises eksempelvis til noen av svarene på Høyres budsjettspørsmål.
Spørsmål 199: "Det er likevel, ut fra denne statistikken, vanskelig å vurdere hvilken inntektsutjevning i jordbruket tilskuddssystemet legger til rette for."
Spørsmål 169: "Så langt Landbruks- og matdepartementet kjenner til, er det ikke utarbeidet økonomiske analyser over kost/nytte ved boplikten."
Spørsmål 170 om oppheving av enkelte lover som regulerer omsetningen av landbrukseiendommer: "Med hensyn til provenyet er dette et omfattende spørsmål som det ikke kan gis et tilfredsstillende svar på uten en nærmere utredning."

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til svaret på spørsmål nr. 1617 fra representanten Arne L. Haugen. Spørsmålet var hvordan en inntektsreduksjon som følge av Høyres og Fremskrittspartiets foreslåtte kutt i budsjettet til gjennomføring av Jordbruksavtalen ville fordele seg på fylker.

Som jeg skriver i svaret er et slikt spørsmål vanskelig å besvare, bl.a. fordi vi ikke kjenner detaljfordelingen i Høyres og Fremskrittspartiets kutteforslag, at det må gjøres noen forutsetninger og at beregningen er statisk.

Med disse forbeholdene, gjengitt i svaret, mener jeg beregningene gir en faglig dekkende illustrasjon på inntektskonsekvensene av budsjettkuttene isolert sett.

Men, både spørsmålet og svaret var også begrenset til dette, og hadde ikke som intensjon å forsøke å gi et bredt bilde av konsekvensene av Høyres alternative landbrukspolitikk.