Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1741 (2010-2011)
Innlevert: 28.06.2011
Sendt: 29.06.2011
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 08.07.2011 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det fremkommer i media at grunnet stramme budsjettrammer for Politiet, blir konsekvensen redusert aktivitetsnivå for Politiets sjøtjeneste. Dette innebærer færre politibåter, færre kontroller og færre politifolk som skal patruljere Norges-kysten.
Mener statsråden at denne situasjonen vil innebære en effektiv håndheving av fritids- og småbåtloven?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av Prop 85 L (2009-2010) Endringer i fritids- og småbåtloven (kjøreforbud til sjøs og inndragning av båtførerbevis), forutsatte komiteens mindretall at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med et forslag om tilleggsbevilgninger til politiet som følge av ekstrakostnader med hensyn til håndhevelse av det nye regelverket.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet har utarbeidet et nytt rundskriv (nr. 9 for 2011) datert 10. juni 2011 om politiets sjøtjeneste for sesongen 2011. Fra rundskrivet siteres:

”Foran årets fritidsbåtsesong er det igjen grunn til å minne om betydningen av politiinnsats for å bedre sjøsikkerheten. Politi på sjøen når det er fritidsbåtaktivitet er viktig for å forebygge ulykker og hindre ulovligheter. Kontroller med påfølgende straffereaksjoner ved lovbrudd er egnet til å styrke respekten for regelverket og dermed hindre ulykker. Det forventes i år at politiets innsats er minst på samme nivå som i fjor. Politiets nærvær på sjøen er også egnet til å skape større trygget hos de som ferdes i fritidsbåt.”

Politidirektoratet fordeler budsjettet til politidistriktene på bakgrunn av det årlige budsjettet vedtatt av Stortinget. Politidistriktet tildeles en ramme, og det er opp til politimesteren å anvende resursene i politidistriktet på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse samt best mulig resultat på alle områder politiet har ansvar for, innbefattet sjøtjenesten. Det er politimesterens ansvar å disponere tildelte resurser på en slik måte at det sikres en god oppgaveløsning i distriktet gjennom hele året.

Jeg har tillit til at politimestrenes disponering av politiressursene gir en tilfredsstillende polititjeneste også på sommertid. Politiets sjøtjeneste har som sin fremste oppgave å redusere antall småbåtulykker, samt skape trygghet på sjøen med sitt nærvær. Politiet er oppfordret til å tilrettelegge for allsidig og aktiv kontrollvirksomhet, på tider og steder hvor det er stor ferdsel med fritidsbåter.