Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1746 (2010-2011)
Innlevert: 28.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 07.07.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Etter brannen i Oslofjordtunnelen er denne tunnelen stengt. Trafikken går nå isteden over ferjesambandet Moss - Horten og om Oslo. Sammen med sommerferietrafikken har dette allerede ført til lange køer fra avkjøring fra E6 og gjennom Moss. Smertegrensen er nådd for lengst.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for å avhjelpe denne situasjonen i sommer, og hvordan stiller ministeren seg til å lukke ferjesambandet til fordel for en ferjefri forbindelse med bro for vei og jernbane mellom disse landsdelene?

Begrunnelse

Ferjeforbindelsen mellom Moss og Horten er for lengst sprengt og har måttet utvide fra tre til fire ferjer for å avhjelpe trafikken. Nå er det snakk om en femte ferje på sambandet. I tillegg varsler Statens vegvesen at de skal vurdere om tungtransport bør kjøre gjennom Oslofjordtunnelen ifølge media. Moss har ved flere anledninger markert motstand mot å ha denne ferjeforbindelsen med trafikken til og fra ferjeleie i Moss. Dette pga den store trafikken som ferjeforbindelen medfører gjennom byen, på en vei som ikke er dimensjonert for dette. Målinger av støy og støv i sentrum viser for høye verdier. Smertegrensen for trafikken er nådd for lengst. Det er nå behov for å få gjennomført akutte tiltak på kort sikt, som autopass i tillegg til billettskranker, informasjonstavler med løpende informasjon om køtid på E6 i begge retninger, og skilting med alternativ vei for å nevne noe. Slike tiltak har vært foreslått flere ganger overfor Statens vegvesen uten at noe er blitt gjort. I tillegg må de langsiktige planene nå settes ut i livet. Det må settes fortgang i Statens vegvesens langdryge prosess med KVU og planprosesser for å få bygd ut veinettet i Moss.
Mossetunnelen med dobbeltsporet jernbane gjennom Moss må inn i statsbudsjettet som forutsatt i NTP og senest i 2013. Ferjefri forbindelse mellom disse 2 landsdelene har vært foreslått og utredet flere ganger. Samferdselsministeren varslet i 2009 at det skulle gjennomføres en ny utredning av både tunnel og bru med plass til både vei og jernbane. Dette utredningsarbeidet bør være ferdig i god tid før neste NTP legges fram slik at dette prosjektet kan vurderes ifm. denne planen. Utbygging av veinett i byene, dobbeltsporet jernbane gjennom Moss og videre til Halden, og ferjefri forbindelse til Horten er blant sakene som prioriteres høyest å få utbedret i Østfold. Dette vil vi understreke nok en gang i den situasjonen Moss er satt i nå.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at hovedvegnettet i Moss og Rygge tidvis har trafikkbelastninger nær kapasitetsgrensen. Dette skyldes imidlertid ikke bare ferjetrafikken. Årsdøgntrafikken på rv 19 over Rådhusbrua (like før avkjøringa til ferja) er på nærmere 25 000 kjøretøy per døgn. Av dette utgjør trafikken til ferja omlag 17 prosent. Den øvrige trafikken skal videre til Jeløya. Trafikken til og fra ferjeleiet skaper imidlertid mye støtvis trafikk som gir køer gjennom sentrum i Moss. Som følge av at rv 23 Oslofjordtunnelen nå har vært stengt en tid, er det rimelig å anta at trafikken har økt noe over sambandet Moss-Horten. Det er imidlertid ikke kjent hvordan den trafikken som normalt ville kjørt Oslofjordtunnelen har fordelt seg mellom rv 19 og Oslo. For å gi trafikantene et bedre ferjetilbud, og samtidig bedre den trafikale situasjon i Moss, besluttet Statens vegvesen i fjor å øke antallet ferjer i sambandet fra tre til fire, med unntak av månedene med lavest trafikk. I sommer vil derfor sambandet bli trafikkert med fire ferjer. Uheldigvis ble en av ferjene skadd i en kollisjon med kaia i Horten 28. juni. Det er derfor satt in en reserveferje fram til den ordinære ferjen er reparert. For å gi oppdatert trafikkinformasjon til de reisende, varsler ferjerederiet Bastø Fosen Statens vegvesens Vegtrafikksentral ved kødannelser. Vegtrafikksentralen sender ut melding om dette i radioen. Med den ekstraordinære situasjon som har vært etter brannen i Oslofjordtunnelen, har Statens vegvesen også vært i løpende dialog med rederiet for å få til en mest mulig effektiv billettering og oppstilling på ferjekaiene i Moss og Horten. Reparasjonene etter brannen i Oslofjordtunnelen pågår for fullt. Det er anslått at tunnelen vil åpne igjen rundt 10. juli. Tunnelen vil imidlertid inntil videre være stengt for tungtrafikk. Det vil bli satt opp skilter langs E6 med opplysning om at tunnelen er stengt for kjøretøy over 7,5 tonn.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 inngår ikke noen større tiltak på riksvegnettet i Moss. På kort sikt er det planlagt en utbedring av ferjekaia i Moss som vil bli gjennomført i 2011 og 2012. Denne vil gi noen flere oppstillingsplasser på ferjekaia enn i dag. Etablering av en fjerde billettbod vil bli vurdert i denne sammenheng.

Den videre utviklingen av vegnettet i Moss og Rygge og en eventuell ny fast forbindelse mellom Østfold og Vestfold vil bli behandlet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Som grunnlag for dette vil det bli gjennomført to konseptvalgutredninger (KVUer):

KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Denne forventes ferdig høsten 2011.

KVU for forbindelsen Østfold – Vestfold. Denne skal analysere alternative konsepter som bru, tunnel eller ferje mellom Moss og Horten. Samferdsels- departementet legger opp til å kunne starte dette arbeidet høsten 2011.