Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1752 (2010-2011)
Innlevert: 29.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 07.07.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Som kjent har Norge støttet utgivelsen av skolehefter om menneskerettigheter som brukes av UNRWA i deres skoler. I avisen Dagen 27. juni fremkommer det at norske myndigheter verket har sett bøkene eller kjenner innholdet i dem. Ifølge israeleren Arnon Gross, arabisk språkekspert, mangler heftene innføring i fundamentale verdier som fred, toleranse og fredelige løsninger på konflikter.
Er det tilfredsstillende at betydelige midler bevilges til UNRWA uten at norske myndigheter følger opp hvordan midlene brukes?

Begrunnelse

Ifølge avisen Dagen har Norge bevilget 34 millioner kroner til skoleheftet om menneskerettigheter til bruk UNRWA-skolene. Foreløpig foreligger kun pensum for 1-6 klasse. Det har vært svært vanskelig å få tilgang til heftene og i følge Dagen verken norsk UD eller det norske representasjonskontoret for Palestina sett bøkene og dermed ikke hatt noen innflytelse over innholdet, eller om Norges målsetting med bevilgningen faktisk blir oppfylt. Spørsmålet er også interessant i lys av Riksrevisjonens kritikk av UD for oppfølgingen av penger gitt til ulike FN-organisasjoner. Denne undersøkelsen ligger som kjent nå til behandling i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det medfører ikke riktighet at norske myndigheter ikke har sett lærebøkene i UNRWAs menneskerettighetspensum og at vi ikke kjenner innholdet av dette. Snarere tvert i mot.

Det norske representasjonskontoret i Al Ram har hatt tilgang til det fulle menneskerettighetspensumet fra 1. - 9. klasse, og gjennomgått hele den engelske versjonen av pensumet. UNRWA har bekreftet at den engelske oversettelsen er identisk med den arabiske versjonen som faktisk brukes i skolene i Gaza. Pensumet vurderes av representasjonskontoret å holde svært høy kvalitet, være godt utarbeidet og pedagogisk tilrettelagt for Gazas skolebarn. Representasjonskontoret har også besøkt skoleklasser i Gaza og truffet lærere og skoleelever som har utvist spesifikk kompetanse og interesse for internasjonale menneskerettigheter.

Siden 2002 har UNRWA arbeidet med å inkludere undervisning i menneskerettigheter, fredelig sameksistens og toleranse. I 2006/2007 bestemte UNRWAs feltkontor i Gaza å innføre spesialisert, obligatorisk undervisning i et eget menneskerettighetspensum som deretter ble utarbeidet i samråd med bl.a. FNs høykommissær for menneskerettigheter, UNESCO og ICRC (Den Internasjonale Røde Kors Komité).

UNRWAs spesialiserte pensum for 1.-6. klasse ble ferdigutarbeidet og introdusert skoleåret 2008/2009. Utviklingen av det viderekommende pensumet for 7.-9. klasse er gjort i løpet av skoleåret 2010/2011. Arnon Groiss sier i artikkelen i Dagen at han kun har sett 1.-6. klassepensumet, og han har dermed ikke kunnet vurdere det fullstendige menneskerettighetspensumet for skolebarn i Gaza – som først er ferdigstilt nå. Menneskerettighetspensumet for ungdomstrinnet er nå klart for utrulling.

Pensumet tar utgangspunkt i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter fra 1948. Undervisningsmaterialet dekker den historiske konteksten som var opphavet for menneskerettighetserklæringen, herunder 2. verdenskrig og holocaust. Pensumet for 1.-6. klasse fokuserer på verdier og oppførsel, individuelle og kollektive rettigheter og plikter, samt respekt og toleranse. Pensum for 7.-9. klasse fokuserer på enkeltrettighetene i Verdenserklæringen - herunder religionsfrihet - og utviklingen av et internasjonalt menneskerettighetssystem med konvensjoner og håndhevingsmekanismer.

Det undervises p.t. i menneskerettigheter i alle UNRWAs 238 skoler i Gaza, minimum én time per uke fra 1. til 9. klasse. Undervisningen når 213 000 skolebarn og 162 lærere har gjennomgått spesialtrening for å formidle pensumet. Pensumet og lærermetodene er utviklet for å engasjere elever og utvikle kritisk tenkning og positiv adferd.

Menneskerettighetsprogrammet evalueres også gjennom UNRWAs komplementære program for respekt og disiplin, som monitorerer verdier og oppførsel blant UNRWAs elever. Dette hjelper elevene med å internalisere det de har lært i menneskerettighetsopplæringen, og fokuserer på oppførsel, rettigheter og ansvar gjennom praktiske øvelser gjennom hele skoleåret. Som et resultat av dette initiativet er det innført elevråd, studentparlament, disiplinråd og etiske regler på alle deltakende skoler i Gaza.

Regjeringen mener UNRWAs menneskerettighetsundervisning i Gaza er et viktig bidrag for å sikre at den unge befolkningen der får god opplæring i internasjonale menneskerettigheter, universelle verdier, toleranse, sameksistens og fred og konfliktløsning – i krevende omgivelser i et Hamas-styrt Gaza.

UNRWAs menneskerettsundervisning i Gaza er helt unik og tåler sammenlikning med det som gjøres av tilsvarende undervisning både i Europa, USA og den arabiske verden. Menneskerettsundervisningen får derfor betydelig og velfortjent positiv oppmerksomhet internasjonalt.

Norsk finansiering av prosjektet startet med NOK 29 millioner i 2010. Norges finansiering vil fortsette. USA gir også bidrag til prosjektet og finansierte prosjektet i oppstartingsfasen.