Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1756 (2010-2011)
Innlevert: 30.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 07.07.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kaoset i trafikken i forbindelse med planlagt stenging av Oslo S for nødvendig oppgradering har ikke bare avdekket manglende politisk styring fra samferdselsminister og samferdselsdepartement. Kaoset har også avdekket at de to viktige transportetatene Vegdirektorat og Jernbaneverk ikke har forstått behovet for samhandling.
Hva vil statsråden gjøre for å forbedre politisk oppfølgning fra samferdselsdepartementet av henholdsvis Vegdirektoratet og Jernbaneverket for å sikre bedre samhandling for å dekke transportbehovene?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 1749 fra stortingsrepresentant Arne Sortevik:

Det er krevende for trafikantene når togtrafikken må stoppes ved Oslo S, og når kapasiteten på deler av vegnettet samtidig blir redusert, for å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid i jernbanen og vegnettet. Dette er imidlertid arbeider som har vært planlagt lenge og som er lagt til sommeren for å gi så lite negative effekter for trafikken som mulig. Det å gjennomføre et av disse vedlikeholdsarbeidene andre tider av året da trafikkbelastningen er større, ville gi mer negative effekter for trafikken. Å vente med den nødvendige reparasjonen av bruene på E6 ved Furuset til etter sommeren, ville dermed gitt lengre køer og større tidstap for trafikken. Etter den første mandagen med meget vanskelige trafikkforhold har situasjonen nå blitt bedre og mer stabil. Det er grunn til å tro at situasjonen vil bedres ytterligere i juli da mange er på ferie. Regjeringen har kraftig økt bevilgningene til utbygging og vedlikehold av veger og jernbaner. Dette gjøres for å bedre forholdene for trafikantene og samfunnet. Samtidig vil veg- og jernbanearbeider kortsiktig kunne gi framkommelighetsproblemer, slik situasjonen er i Osloregionen nå. For å minimere disse problemene for trafikantene er det viktig å bedre samordningen og koordineringen av utbyggings- og vedlikeholds- arbeid. Jeg har derfor tatt initiativ til å etablere et koordineringsforum i Osloregionen mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen, NSB, Ruter og Flytoget. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen under drift, utbygging og vedlikeholdsarbeid på veg- og banenettet i Oslo og Akershus.

Statens vegvesen, som leder koordineringsforumet, har informert meg om at forumet allerede har holdt sitt første møte der man har gått i gjennom situasjonen i sommer. Det er også avtalt flere tilpasninger og justeringer av virksomheten for å forebygge problemer med trafikkavviklingen. Koordineringsforumet vil holde partene løpende orientert og er beredt til å møtes med kort varsel. Forumet har også besluttet raskt å framskaffe en oversikt over alle arbeider og tiltak som kan påvirke trafikksituasjonen i Oslo og Akershus de nærmeste årene. Den oversikten vil bli ajourført løpende og være et grunnlag for videre samordning og koordinering av drift, utbygging og vedlikeholds- arbeid i veger og baner i Oslo og Akershus.

Samferdselsdepartementet vil holde seg løpende orientert om samordningen i koordineringsforumet, men det er partene i dette som har ansvaret for å gjennomføre de tiltak som trengs for å forebygge problemer med trafikkavviklingen.

Jeg forutsetter at Statens vegvesen vurderer etablering av tilsvarende fora i andre byområder der det måtte være behov.