Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1761 (2010-2011)
Innlevert: 30.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 07.07.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Rullebremseprøve kan gi et feilaktig inntrykk av et kjøretøys bremsevne, og kjøretøy og hengere med svake eller manglende bremser kan være livsfarlige. Samferdselsministeren argumenterer i sitt svar på Dokument nr. 15:1677 (2010-2011) imot bremseprøve på vei (retardasjonsmåling) ved å vise til at Norge oppfyller minstekravet til direktiv 2010/48/EU om kjøretøykontroll ved å kun bruke rullebremseprøve.
Hvorfor mener statsråden at Norge ikke bør gå utover EUs minimumskrav til kontroll ved å åpne for bremseprøve på vei?

Begrunnelse

Jeg skal for å fjerne enhver tvil gjengi punkt 1.2.2 om minimumskrav til kontroll av bremser i direktiv 2010/48/EU om kjøretøykontroll:

"Service braking performance and efficiency"
"Efficiency"
"Test with a static brake testing machine or, if one cannot be used for technical reasons, by a road test using a recording decelerometer. Vehicles or a trailer with a maximum permissible mass exceeding 3 500 kg has to be inspected following the standards given by ISO 21069 or equivalent methods. Road tests should be carried out under dry conditions on a flat, straight road."

Det er flere ting som kommer klart og tydelig frem av denne teksten. For det første kan Norge oppfylle direktivets minstekrav ved å kun bruke rullebremsetest, slik statsråden poengterer. Hvis man skal gå utover minstekravet i punkt 1.2.2, er det heller ingen tvil om at direktivet åpner for supplering med bremsetest på vei slik man gjør i Danmark. Retardasjonsmåling er fra min side ikke foreslått som en erstatning for rulleprøvene, men et supplement.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har i forbindelse med implementering av direktiv 2010/47/EU og 2010/48/EU nedsatt en arbeidsgruppe for utvikling av bremsekontroll for tyngre kjøretøy. Arbeidsgruppen har kontakt med bransjen i Norge, andre lands myndigheter og kontrollinstanser. Arbeidet skal sikre at vi får et godt regelverk for kontroll av bremser på tyngre kjøretøy. Arbeidsgruppen skal sikre ytterligere kvalitet av kontrollresultatene gjennom utarbeidelse av forslag til krav til bremseprøvere i henhold til ISO standard 21069 samt forslag til endrede krav til blant annet kontrollutstyr, kalibrering, vedlikehold, kompetanse og utførelse av selve bremsekontrollen. Jeg har fått opplyst fra Vegdirektoratet at arbeidsgruppen i denne sammenheng også vil vurdere retardasjons- måling som et supplement til rullebremseprøver, slik ordningen er i Danmark. Arbeidet vil resultere i forslag til forskriftsendringer og til endring av kontroll- veiledningenes punkter om bremsetester ved periodisk kontroll og utekontroll. Forslaget vil bli sendt på offentlig høring. Jeg viser for øvrig til mine tidligere svar på spørsmål nummer 1370 og 1677, hvor temaene bremsekontroll og kontrollmetoder for tunge kjøretøy er utdypet nærmere.