Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1762 (2010-2011)
Innlevert: 30.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 12.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Regjeringen har presentert retningslinjer for kreftbehandling som innebærer at de fleste kreftpasienter skal være utredet før det er gått 20 dager etter henvisning.
Er dette en ny og forbedret rettighet for pasientene sammenlignet med gjeldende pasientrettighetslov og hvordan vil sykehusene bli kompensert?

Begrunnelse

I gjeldende pasientrettighetslov har pasientene rett på vurdering innen 30 dager, men ved alvorlige og livstruende diagnoser har man rett til en raskere vurdering. Det heter bl.a.:

"§ 2-2. Rett til vurdering
Pasient som henvises til sykehus, spesialistpoliklinikk eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, som omfattes av § 2-4, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. De regionale helseforetakene kan bestemme hvilke institusjoner som skal fastsette tidsfrist for å yte helsehjelp som nevnt i § 2-1 annet ledd når pasienten er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.
Det skal vurderes om pasienten har en slik rettighet overfor spesialisthelsetjenesten som omtalt i § 2-1 annet ledd, og eventuelt fastsettes en slik frist som omtalt i samme ledd annet punktum. Pasienter som har en slik rettighet, skal underrettes om dette og om fristen. I underretningen skal pasienten også gis opplysning om klageadgang, klagefrist og den nærmere fremgangsmåten ved å klage. Henvisende instans skal også underrettes.
Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering.
Departementet kan i forskrift bestemme at barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet har rett til vurdering raskere enn innen 30 virkedager."

Det er ønskelig å få avklart om pasientenes rettigheter utvides med de nye retningslinjene, og hvordan regjeringen vil gjennomføre og finansiere de nye retningslinjene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg stilte som eierkrav til de regionale helseforetakene i tilleggsbrev av 1. juli til Oppdragsdokumentene at helseforetakene må organisere sin virksomhet i tråd med de anbefalte forløpstidene slik at pasienter kommer raskt til utredning og behandling ved mistanke om kreft. Det er viktig å ha fokus på og treffe tiltak for å fjerne flaskehalser i utredning og behandling av kreftpasienter. Dette har jeg også gjort på andre områder blant annet for å øke behandlingskapasiteten for radiofrekvensablasjon ved hjerteflimmer.

Forløpstid beskriver tidsbruk for vurdering av henvisning og utredning og angir når behandling skal starte opp. I direktoratets retningslinjer for kreftbehandling er målsetningen at vurdering av henvisning skal skje innen 5 virkedager, utredning starter innen 10 virkedager og behandling innen 20 virkedager, og at dette vil omfatte omkring 80 % av pasientene.

Helsedirektoratet har i tett samarbeid med fagmiljøene utarbeidet 32 prioriteringsveiledere som gir føringer for hvilke pasienter som skal få rett til nødvendig helsehjelp og med frist for når helsehjelpen senest skal starte. Det er opp til behandlende lege/behandlingsteam å vurdere hva som er medisinsk forsvarlig for den enkelte pasient. En slik vurdering kan tilsi et raskere pasientforløp enn det som følger av de normerte forløpstider for kreft, men det kan av faglige grunner også ta lengre tid å utrede en sykdom før behandling kan startes opp. I tillegg beskriver de nasjonale handlingsprogrammene for kreft i detalj hvordan pasienter med kreft skal utredes, behandles og følges opp.

Vi har økt bevilgningene til helseforetakene siden vi overtok i 2005 med mer enn 9 milliarder kroner, bare i 2011 økte bevilgningen med nær 1 milliard. Aktiviteten har også økt, det var om lag 1.3 millioner flere utredninger og behandlinger i 2010 sammenlignet med 2005. Stortinget bevilger midler i den årlige budsjettproposisjonen.

Regjeringen har startet å måle hvor raskt kreftbehandling kommer i gang, og tall som ble offentliggjort nylig viste at middelverdien på hvert sykehus for tid fra henvisning til behandlingsstart for brystkreft var 23 løpedager, tykktarmskreft 24 løpedager og lungekreft 41 løpedager. Vi skal fortsatt måle dette slik at sykehusene blir bedre, og som et bidrag til å følge opp at behandlingstidene er innenfor anbefalingene.