Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1772 (2010-2011)
Innlevert: 02.08.2011
Sendt: 03.08.2011
Besvart: 09.08.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Norsk hvalfangstnæring sliter alvorlig, og kan risikere å dø ut dersom ikke næringen stimuleres til å opprettholde en nødvendig minimumskapasitet. På Værøy og Røst sliter næringen med ekstraordinære reise og lønnskostnader til Mattilsynet, noe næringen på "fastlandet" slipper. I tillegg til Værøy og Røsts betydelige transportkostnader medfører summen av kostnadene for næringen at lønnsomhet vanskelig kan oppnås.
Vil statsråden sørge for at Mattilsynets kontrollkostnader blir lik for alle i hvalfangstnæringen?

Begrunnelse

For de fleste aktører i hvalfangstnæringen gjelder prinsippet om at de betaler en kjøttavgift ifm. kontroll. For produsenter på Værøy og Røst er situasjonen den at de i tillegg må betale reise - og lønnskostnader for Mattilsynets kontrollører. Noe som medfører betydelige ekstrakostnader for næringen på Værøy og Røst.
Norsk hvalfangst kan bli en utdøende næring, dersom ikke myndighetene bidrar med en aktiv politikk som kan bidra til at denne viktige kystnæringen kan opprettholdes. En nedlegging av hvalfangstnæringen vil bety en merkbar ubalanse i økosystemet med den følge at antall hval og sel får en betydelig økning. En meget skadelig utvikling, som norsk fiskerinæring må betale prisen for.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Kjøttkontrollgebyret knyttet til hvalkjøttkontrollen er i hovedsak utarbeidet etter de samme prinsipper som de andre kjøttkontrollgebyrene, der slakting finner sted utenfor normalt slakteri.

Ansvarlig for fremstilling av kjøtt fra sjøpattedyr for pålagt kjøttkontroll skal betale gebyr til Mattilsynet. Gebyrpliktig kontroll omfatter postmortemundersøkelse, trikinkontroll og bakteriologisk kjøttkontroll. I tillegg omfatter gebyret medgått reise- og ventetid. Gebyret skal ikke overstige de faktiske kostnadene kontrollen medfører.

Matdepartementene er i ferd med å gjennomgå de ulike gebyrordningene under matloven. Også kjøttkontrollgebyret knyttet til hvalkjøttkontroll vil bli vurdert i denne gjennomgangen.