Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1811 (2010-2011)
Innlevert: 22.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 26.08.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke virkemidler Norge eller EU vil igangsette for å få løst makrellstriden med Island og Færøyene, og hvordan vil statsråden se til at landingsforbudet blir håndhevet?

Begrunnelse

27. juli 2011 kom Fiskeri- og kystministeren og EUs fiskerikommisær med en felles uttalelse om makrellforvaltningen i Nord-Atlanteren.
Bakgrunnen for uttalelsen er framgangsmåten til Island og Færøyene ved fastsettelsen av nasjonale kvoter for makrellfiske.
De fastsatte kvotene går langt ut over kvotene Island og Færøyene tradisjonelt har hatt, og overstiger totalkvoten for makrellfiske som forskerne har anbefalt, med nesten 50 pst.
I en pressemelding fra 1.august 2011 er det forbudt med landing av makrell tatt i færøysk og islandsk sone.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Som kjent lyktes vi ikke i å bli enige med Island eller Færøyene om en kyststatsavtale for makrell i 2010 eller 2011. Bakgrunnen var at verken Norge eller EU kunne akseptere Islands og Færøyenes krav, som vi mener var urealistisk høye og som manglet vitenskapelig begrunnelse.

Forhandlingene om en kyststatsavtale for makrell for 2012 starter til høsten, og vi går til forhandlingsbordet med et mål om at vi denne gang skal bli enige. Vi ønsker en balansert og helhetlig avtale, som sikrer bærekraftig høsting av bestanden, forutsigbarhet for partene og høyest mulig samlet utbytte over tid. Likevel vil vi ikke la oss presse til en løsning som en følge av andre parters uansvarlige opptreden underveis.

Norge og EU samarbeider for å finne en løsning som vil forhindre at Islands og Færøyenes uansvarlige handlinger skal føre til ytterligere skade på makrellbestanden i Nordatlanteren. Vi er også kjent med at Europakommisjonen vurderer ulike tiltak for å få på plass en avtale.

Etter gjeldende regelverk er det forbudt å lande fangster av makrell fra islandske og færøyske fartøy i norske havner. Ilandføringsforbudet omfatter også all fangst av makrell som er tatt i færøysk og islandsk sone, og fangst tatt av fartøy med lisens fra færøyske eller islandske myndigheter. Fiskeridirektoratet har bedt sine regionkontorer om å være særlig oppmerksomme mot fartøy som har fisket i islandsk eller færøysk sone, og følger i samarbeid med Norges Sildesalgslag opp landingsforbudet. Fartøy som har fisket i islandsk og færøysk sone nektes å lande makrell i norske havner.