Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1793 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 22.08.2011
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 05.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Norge har et sterkt økende antall bompengefinansierte veiprosjekt. I tillegg brukes bompenger til finansiering også av en rekke andre tiltak enn veibygging. Ingen av de lokal- eller fylkespolitiske vedtak om bruk av bompenger og bomringer er fattet at innbyggere gjennom folkeavstemming. En slik ordning fremviser liten tillit til innbyggerne i de enkelte kommune eller den enkelte region.
Vil statsråden ta initiativ for å sikre at vedtak om bruk av bompenger/bomringer heretter skal baseres på folkeavtemming?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I kommuneloven § 39b står det at kommunestyret eller fylkestinget selv kan bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemminger. Samferdselsministeren kan ikke uten lovhjemmel pålegge kommune eller fylke å gjennomføre folkeavstemninger. Dersom bompengeprosjekter skal baseres på folkeavstemninger, må dette tas inn i vegloven § 27. I dag er det slik at lokale initiativ skal ligge til grunn for bompenge- prosjekter.

I Håndbok nr 102 (http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker, s 21) heter det at det i utgangspunktet skal være enighet lokalt om bompengefinansiering av et prosjekt. Vedtak fattes av berørte kommuner og fylkeskommunen. Jeg mener at dagens retningslinjer fungerer tilfredsstillende og ser ingen grunn til foreslå en lovendring som skulle påby folkeavstemming ved bompengeinnkreving.