Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1799 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 12.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til Dok. 15:1745 og 15:1673. Investeringsplanene ved Hernes Institutt står fortsatt på stedet hvil grunnet mangel på kontraktstilbud fra Helse Sør-øst som kan forsvare så langsiktige og store investeringer som kreves. Det er nå blitt kjent at statsråden grep inn og unntok Borgestadklinikken fra anbud.
Vil statsråden da også sikre at Hernes Institutt tilbys en rammeavtale som vil gjøre det mulig å foreta de investeringer som Helse Sør-øst krever?

Begrunnelse

Statsråden skriver mye pent om Hernes Institutt i sine svar på de ovenfornevnte spørsmålene. Det er stor fare for at helse-Norge mister et tilbud som det i praksis ikke er en erstatter for om Hernes Institutt gir opp. Det må ikke skje.
Når det i et anbud kreves store bygningsmessige investeringer for å tilfredsstille kvalitetskravene som stilles fra helseforetakene side, må dette gjenspeile seg i en lengre anbudsperiode, ellers vil ikke en anbudskonkurranse gi reelle muligheter for konkurranse. I tilfellet Hernes Institutt er det tvilsomt om det i det hele tatt finnes alternative tilbydere og et tap av behandlingstilbudet vil dermed kunne bli dramatisk for enkelte pasientgrupper. Statsråden skrev mye om krav til konkurranse i sine svar. Konkurranse er i stor grad også avhengig av at Staten som etterspørrer av tjenester gir reell mulighet for aktørene til å innfri kravene. Statsråden bør nå gripe inn og sørge for at Hernes Institutt får en avklaring.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar på nevnte dok 15:1673, hvor jeg blant annet gjorde det klart at det er Helse Sør-Øst RHF som må gjennomføre og stå ansvarlig for de konkrete vurderingene som blir gjort rundt fastsettelse av avtalelengde. Jeg redegjorde her også for enkelte anskaffelsesrettslige forhold.

Hernes Institutt har ganske nylig inngått en fireårig avtale med Helse Sør-Øst RHF, og det er naturlig at Helse Sør-Øst RHF vurderer eventuelt videre samarbeid og avtale i god tid før eksisterende avtale utløper.