Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1801 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 02.09.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sikre størst mulig åpenhet om antall fritak fra nasjonale prøver, og kan statsråden love større grad av åpenhet fra Kunnskapsdepartementet med tanke på innsyn i statistikk mv. på departementets område?

Begrunnelse

Venstre har flere ganger tatt opp den manglende åpenheten i forhold til innsynssaker på departementets område, jf. bl.a. Dokument nr. 15:713 (2010-2011) og Dokument nr. 15:592 (2006-2007).
Nylig har en konkret innsynssak blitt aktualisert. Saken dreier seg om hvorvidt det skal gis innsynsrett i antallet elever som har fått fritak fra nasjonale prøver i en kommune, når dette antallet er mellom 1 og 4. Kunnskapsdepartementet har anført at tallene ikke kan frigjøres, da det skal finnes en koblingsfare mellom statistikken og de fritatte elevene. Sivilombudsmannen har i brev til departementet 3. mai d.å. understreket at han er ”uenig i at de aktuelle tallene er taushetsbelagte”. Sivilombudsmannen skriver videre at:

”Etter mitt syn kan det ikke kreves at enhver teoretisk koblingsfare fjernes. (…) Det er vanskelig for meg å se at det er holdepunkter for å tro at det er noen realistisk mulighet for at det vil skje en kobling mellom statistikken og enkeltelever, som departementet beskriver.”

Sivilombudsmannen ser det imidlertid ikke som det formålstjenlig å be departementet behandle en innsynsbegjæring ytterligere en gang, i og med at innsynssøker har fått opplyst at antallet fritatte elever er mellom 1 og 4. I departementets tilsvar datert 14. juni d.å. fremgår det at departementet tar Sivilombudsmannens uenighet til etterretning, men opprettholder sitt avslag om innsyn for denne konkrete saken.
Undertegnede er av den oppfatning at Sivilombudsmannens uttalelser bør tillegges avgjørende vekt i saker som dette. Undertegnede vil videre understreke at det er helt avgjørende at departementet så langt som mulig søker mest mulig åpenhet, og at det er svært viktig med åpenhet om skolens tilstand og resultater på nasjonale prøver og andre evalueringer, ikke bare for skoleeier, elever og foresatte, men også for offentligheten.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Offentlighet av statistikk om antallet fritatte elever fra nasjonale prøver er regulert av offentlighetsloven og forvaltningslovens regler om lovbestemt taushetsplikt. Offentlighetslovens utgangspunkt er at statistikk om antallet fritatte elever er offentlig dokumentasjon, som det kan kreves innsyn i. Samtidig er det slik at en opplysning om at en bestemt elev har fått fritak fra deltagelse på nasjonale prøver er en opplysning som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, ettersom det er spesialundervisningselever som får fritak. Hvis det statistiske materialet gis ut på en slik måte at elevenes behov for beskyttelse mot identifisering ikke blir ivaretatt, er dette et brudd på taushetsplikten.

I den konkrete innsynsaken spørsmålet viser til, uttaler Sivilombudsmannen i sitt avsluttende brev at en kobling mellom enkeltelever og statistikkdata i dette tilfellet ikke prinsipielt kan utelukkes. Ombudsmannen uttaler likevel at faren for identifisering av enkelte spesialundervisningselever ikke er av en slik karakter at statistikken må regnes som taushetsbelagt. Ombudsmannen viser samtidig til at spørsmål om taushetsplikt og koblingsfare er kompliserte, og vurderingene utpreget konkrete. Ombudsmannen avslutter deretter saken.

For at et riktig bilde av de nasjonale prøvene skal nå offentligheten, er det viktig at statistikk om fritak fra nasjonale prøver er offentlig. Jeg er samtidig opptatt av at offentliggjøring av statistikk om fritak fra nasjonale prøver gjennomføres på en slik måte at elever kan føle seg trygge på at deres personvern ivaretas og at taushetsplikten overholdes. Hver enkelt innsynsbegjæring innebærer en konkret vurdering og resultatet vil kunne variere fra sak til sak. Statistikk om fritak fra nasjonale prøver skal være offentlig, så lenge offentliggjøringen kan gjennomføres slik at den enkelte elevs personvern er godt ivaretatt.