Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1802 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 31.08.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Når kan Stortinget forvente at miljøvernministeren konkluderer hvorvidt også gårdsbruk opprettet utover på 1900-tallet kan få tilordnet bruksnavnet som offisielt adressetilleggsnavn?

Begrunnelse

Bruksnavn og andre stedsnavn er en viktig del av kulturarven. Den nye matrikkelloven som ble satt i kraft fra 1. januar 2010 har gitt mange nye eiendommer nye veinavn, men en rekke eiendommer har også mistet retten til å bruke gårdsnavnet i den offisielle adressen. Årsaken er at gårdene ikke er gamle nok, dvs. ikke registrert i matrikkelen fra 1904. Venstre oppfatter gårdsnavn på mange yngre bruk som viktig og historisk bevaringsverdig på lik linje med eldre gårdsnavn.
Miljøverndepartementet har bedt Statens kartverk vurdere om også gårdsbruk opprettet utover på 1900-tallet bør kunne få tilordnet bruksnavnet som offisielt adressetilleggsnavn. Dette gjelder dersom bruken av navnet i praksis kan sidestilles med bruksnavn som språklig og geografisk faller sammen med et nedarvet stedsnavn.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet ble først tatt opp av Nes bygdekvinnelag, Nes landbrukslag og Raumnes historielag. Det har også vært kontakt med Kulturdepartementet og Statens kartverk i sakens anledning.

Eier av gårdsbruk har krav på at kommunen tildeler bruksnavnet som adressetilleggsnavn til gårdsbrukets offisielle adresse. Vilkåret er at navnet «faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn». Dette gjelder også gårdsbruk opprettet utover på 1900-tallet. Det gjelder tidligere husmannsplasser så vel som nyrydningsbruk.

Flere typer kilder kan være aktuelle når kommunen skal ta stilling til om et navn faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, bl.a. trykte matrikler, matrikkelutkastet fra 1950, offentlige kart og dokumenter, og muntlig tradisjon. Spørsmålet avgjøres etter reglene i lov om stadnamn som hører inn under Kulturdepartementet.

Statens kartverk vil oppdatere sin veiledning til kommunene slik at dette heretter kommer klart fram.

Miljøverndepartementet har i dag sendt svar til Nes bygdekvinnelag, Nes landbrukslag og Raumnes historielag om dette. Svaret følger vedlagt til orientering.Vedlegg til svar:

Kopi av brev fra Miljøverndepartementet til diverse vedr. Offisiell adressering og bruk av adressetilleggsnavn datert 31. august 2011.

Se vedlagte adresseliste

Deres ref Vår ref Dato

201100764-2/DH

Offisiell adressering og bruk av adressetilleggsnavn

Miljøverndepartementet viser til Deres brev 24. februar 2011 med to spørsmål om tildeling av offisiell adresse, og vårt foreløpige svar 18. mars 2011.

Vi takker for henvendelsen. Statens kartverk vil på bakgrunn av henvendelsen endre sin veiledning i offisiell adressering.

1. Bruksnavn som skal benyttes som adressetilleggsnavn

Vilkåret for å kunne tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse er at adressen gjelder et gårdsbruk, og at adressetilleggsnavnet «faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn». Det er kommunen som tildeler offisiell adresse, jf. matrikkellova § 21. Spørsmålet om et navn faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, avgjøres etter reglene i lov om stadnamn som forvaltes av Kulturdepartementet. Statens kartverk veileder kommunene både i spørsmål som gjelder adressering og navning.

Dere viser til at noen kommuner har praktisert adgangen til å tildele adressetilleggsnavn som del av den offisielle adressen, svært strengt, og at dette i praksis gjerne har vært tolket slik at bruksnavnet måtte være nevnt i den trykte matrikkelen fra rundt år 1900. Dere finner dette urimelig, og viser til at også gårdsbruk matrikulert senere gjerne kan ha navn som har vært brukt i generasjoner.

Spørsmålet er drøftet med Statens kartverk og Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet anser det som:

«lite hensiktsmessig å gi føringer for hva som anses som et nedarvet stedsnavn. Det må vurderes særskilt i den enkelte saken. En tallfesting av hvor ”gammelt” et stedsnavn skal være eller hvor lenge det har vært i bruk vil kunne føre til en uønsket, statisk praksis».

Statens kartverk anbefaler på bakgrunn av Kulturdepartementets uttalelse således at flere kilder enn den trykte matrikkelen benyttes når kommunen skal ta stilling til om navnet på et gårdsbruk språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, bl.a. matrikkelutkastet fra 1950, offentlige kart og dokumenter og muntlig tradisjon.

I dette ligger det at et bruksnavn som ved opprettelsen av bruket som egen matrikkelenhet, var å anse som en nydanning, i dag likevel kan betraktes som et nedarvet stedsnavn. Bruken av navnet i bygda og tiden som har gått, vil være avgjørende for om navnet i dag skal regnes som et nedarvet stedsnavn.

Også gårdsbruk av ny dato vil kunne tilordnes adressetilleggsnavn dersom det eksisterende nedarvete navnet på stedet benyttes som bruksnavn, f.eks. navnet på det aktuelle markstykket eller den aktuelle naturformasjonen.

Det bør derfor ligge godt til rette for at gårdsbruk med bruksnavn som faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, skal kunne tildeles dette navnet som adressetilleggsnavn, uavhengig av når gårdsbruket ble en selvstendig matrikkelenhet. Det kan gjelde tidligere husmannsplasser så vel som nyrydningsbruk.

Statens kartverk vil presisere dette i sin veiledning til kommunene.

Anbefalt presentasjon av offisiell adresse

Dere foreslår at gårdens bruksnavn (adressetilleggsnavnet) nevnes før veiadressen.

Forslaget er forelagt Statens kartverk som også har forhørt seg med Folkeregisteret og Posten Norge. Forslaget er noe avvikende fra den praksis som benyttes av Posten Norge. Statens kartverk støtter likevel forslaget, og viser til at spørsmålet gjelder presentasjon av offisielle adresser.

Statens kartverk vil heretter anbefale at adressetilleggsnavnet nevnes før veiadressen i presentasjonen av offisielle adresser. I løpende tekst vil dette da f.eks. se ut som følger: ”Tveit, Fjellveien 25”.

Med hilsenKari Strande (e.f.)

avdelingsdirektør

Dag Høgvard

seniorrådgiver

Adresseliste

Nes bygdekvinnelag, Eidsvollvn 1414, 2060 EIDSVOLL

Nes landbrukslag, Røavn 198, 2160 VORMSUND

Raumnes historielag, Blekstadveien 157, 2162 BRÅRUD

Kopi:

Kulturdepartementet

Statens kartverk