Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1823 (2010-2011)
Innlevert: 24.08.2011
Sendt: 25.08.2011
Besvart: 02.09.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gjøre rede for omfanget av barnevernsbarn som ikke får det opplæringstilbudet som de har krav på og behov for, og hvilken strategi har statsråden for å sikre et tilfredsstillende opplæringstilbud for alle barnevernsbarn?

Begrunnelse

I Utdanning nr. 13/11 refereres det til en brukerundersøkelse gjennomført av Bufdir som antyder at så mange som én av fire barnevernsbarn ikke går på skole - til tross for at mange av disse er i skolepliktig alder. Dette indikerer at mange barnevernsbarn ikke får det opplæringstilbudet som de har krav på og behov for. Forskerne bak rapporten er i følge nevnte artikkel spesielt bekymret for de yngste ungdommene, og de understreker at dersom grunnskoleelever ikke går på skole, "kan det her dreie seg om lovbrudd".
Undertegnede viser til at nevnte undersøkelse bekrefter resultatene fra det nasjonale tilsynet om skolegangen til beboerne i barnevernsinstitusjoner som ble gjennomført i 2008. Tilsynet viste at det var mange ungdommer som ikke fikk et godkjent opplæringstilbud.
Undertegnede er svært bekymret for disse barna, og mener det er nødvendig med tiltak på både kort og lang sikt for å sikre at også barnevernsbarn får det opplæringstilbudet de har krav på. Barnevernsbarn er en særlig sårbar gruppe, og Norge kan ikke være bekjent av å ikke/gi disse barna tilfredsstillende oppfølging.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er fylkeskommunen der barneverninstitusjonen ligger som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner, jf. opplæringsloven § 13-2. Institusjonsfylket har dessuten lovfestet rett til refusjon av utgifter til opplæring til barn og unge fra den fylkeskommunen der barnet eller den unge var bosatt på det tidspunktet det ble fattet vedtak om plassering, etter satser fastsatt av departementet ved forskrift til opplæringsloven § 19-7.

I forbindelse med at opplæringsansvaret ble lagt til institusjonsfylket med virkning fra

1. januar 2007, ble det i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og institusjonene foretatt en kartlegging av hvordan opplæringsvirksomheten fungerte i praksis ved barneverninstitusjonene, jf. Ot.prp. nr. 59 (2005-2006). Den kartleggingen viste at beboerne i barneverninstitusjonene i det alt vesentligste fikk opplæring i vanlig skole eller i samarbeid med denne.

Det er alvorlig og bekymringsfullt dersom det nå viser seg at barnevernsbarn ikke får det opplæringstilbudet de har rett til etter opplæringsloven. I nevnte brukerundersøkelse gjennomført av Bufdir som det refereres til i Utdanning nr. 13/11 antydes det at så mange som en av fire barnehjemsbarn ikke går på skole til tross for at disse er i skolepliktig alder. Kunnskapsdepartementet har ikke egne tall på hvor mange barn dette kan dreie seg om, og vi er ikke kjent med at det skal være et problem i en slik størrelsesorden at barnevernsbarn ikke får den opplæringen de har rett til.

Departementet er imidlertid kjent med at fylkesmannen i Troms i januar 2011 ga uttrykk for at barnevernsbarna i fylket fikk et for dårlig skoletilbud. Departementet ba Utdanningsdirektoratet om å følge opp saken med fylkesmannen. Fylkesmannen har i brev 18. februar d.å. til Utdanningsdirektoratet opplyst at fylkesmannen gjennom tilsyn med ulike barneverninstitusjoner har erfart at enkelte barn ikke følger ordinære opplæringsløp. Fylkesmannens bekymring er basert på enkelte observasjoner gjennom tilsyn, og fylkesmannen mener derfor det er vanskelig å anslå omfanget av problemet. Fylkesmannen vil derfor sette i gang en undersøkelse blant alle barneverninstitusjonene i fylket, der de etterspør nærmere informasjon om beboernes skoletilbud og organiseringen av dette. Etter kartleggingen vil de vurdere nærmere hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes. Fylkesmannen mener det er nærliggende å tro at det vil bli iverksatt tilsyn dersom kartleggingen bekrefter fylkesmannens mistanke om manglende regelverksetterlevelse. Utdanningsdirektoratet er bedt om å holde departementet orientert om resultatet av fylkesmannens kartlegging av barneverninstitusjonene i Troms, samt resultatet av eventuelle tilsyn i etterkant av kartleggingen. Dersom det viser seg at beboerne på barneverninstitusjonene i Troms ikke får den opplæringen de har rett til etter opplæringsloven, vil departementet vurdere om det på landsbasis skal foretas noen form for tilsvarende kartlegging eller tilsyn av opplæringsvirksomheten ved barneverninstitusjonene.

Det kan være flere og sammensatte årsaker til at barnevernsbarn ikke får den opplæringen de har krav på. Det kan være at fylkeskommunen ikke har rutiner for til enhver tid å ha oversikt over hvilke barn og unge som bor i barneverninstitusjonene. Det kan være forhold ved barnet/den unge selv; som sykdom, skolevegring o.a., og det kan være forhold ved institusjonen, for eksempel for dårlig samarbeid med skolene eller for dårlig kjennskap til elevenes rettigheter og plikter.

Fylkeskommunens opplæringsansvar forutsetter gode samarbeidsrutiner mellom institusjon og ansvarlig fylkeskommune. Det er ikke minst viktig at institusjonene har gode rutiner for å melde fra til ansvarlig fylkeskommune om nyankomne barn og unge til institusjonen, slik at opplæringen kan komme i gang så raskt som mulig etter ankomst til institusjonen. Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet har tidligere i fellesskap sendt ut et brev til landets kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og fylkesnemnder om varslingsrutiner når barn blir plassert utenfor hjemmet etter barnevernstiltak. Kunnskapsdepartementet har nylig tatt kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet angående samarbeid om et oppdatert brev om varslingsrutiner, i tråd med dagens ansvarsbestemmelser.

Jeg viser for øvrig også til Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner fra 2009 med en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet.