Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1828 (2010-2011)
Innlevert: 25.08.2011
Sendt: 25.08.2011
Besvart: 09.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Det er store effektivitetsgevinster å hente ved å kombinere vei- og jernbaneutbygginger. Planarbeidet kan bli mer helhetlig, og anleggsarbeidet mer effektivt.
Vil samferdselsministeren gå inn for å slå sammen planleggingen av større vei- og jernbaneprosjekt slik at mer gods kan flyttes fra vei til bane?

Begrunnelse

Det er åpenbart at Norge trenger store investeringer i infrastruktur i årene som kommer. Uten et skikkelig vei- og jernbanenett taper vi konkurranseevne. Dessverre har vi store problemer med å samordne utbyggingen av de ulike transportmetoder. Dersom vi har et ønske om mer intermodalitet, er vi nødt til å se helheten i trafikkutfordringene.
I Aftenposten 24. august 2011 blir det slått fast at stadig mer av godstransporten flyttes fra bane til vei – stikk i strid med uttalte mål. Parallell utbygging av vei, jernbane og havner vil gjøre det vesentlig mer attraktivt å bruke båt og bane til å flytte varer. Intermodalitet kan ikke bare være et tidsriktig moteord – det må være et bærende prinsipp for planleggingen av vår infrastruktur.
Å planlegge et samferdselsprosjekt er en omfattende jobb. En oversikt fra Statens vegvesen viser at det tar 9 år å planlegge en vei. Skal vi øke tempo i utbyggingen, må vi sørge for at planleggingsprosessen blir så effektiv som overhodet mulig. Helhetlig prosjektering av transportkorridorer der både vei og bane bygges ut samtidig vil ikke bare spare oss for store anleggskostnader. Vi sparer også tid, fordi vi lar være å bygge ut klattvis. Mer strategisk tenkning vil gi oss store effektivitetsgevinster.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er enig i at det kan være store effektivitetsgevinster å hente ved felles planlegging og utbygging av veg- og jernbanestrekninger der forholdene ligger til rette for dette. Eksempler på slik felles planlegging og utbygging i Norge er den ferdige utbygde strekningen med dobbeltspor og firefelts veg gjennom Vestby kommune og prosjektet for firefelts veg og dobbeltspor fra Minnesund til Kleverud i kommunene Eidsvoll og Stange som for tiden er under avsluttende planlegging.

Om det skal gjennomføres flere slike fellesprosjekter må avklares i prosessen med Nasjonal transportplan 2014-2023. De viktigste spørsmålene i vurderingen av eventuelle nye fellesprosjekter er om det er fordeler ved felles traseføring og anleggstekniske forhold, som gir konkrete muligheter for å redusere totalkostnadene og å effektivisere gjennomføringen. For øvrig er spørsmålet om rekkefølgen på veg- og jernbanebaneut- bygging et viktig tema i flere konseptvalgutredninger som nå gjennomføres som grunnlag for Nasjonal transportplan 2014-2023. Disse utredningene gjennomføres av Statens vegvesen og Jernbaneverket i samarbeid, og utredningene blir gjenstand for lokal høring og ekstern kvalitetssikring før regjeringen tar beslutning om konsept og videre planlegging.

Når det gjelder overføring av gods fra veg til jernbane, er det andre forhold som er vel så viktig som organisering i felles plan- og utbyggingsprosjekter. Mulighetene for overføring av gods fra veg til bane er i stor grad knyttet til kapasiteten og standarden på det eksisterende jernbanenettet og godsterminalene, slik at det er tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til økt godstransport med tog med god punktlighet og regularitet.