Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1835 (2010-2011)
Innlevert: 26.08.2011
Sendt: 29.08.2011
Besvart: 06.09.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Departementet behandler nå en ankesak om Sandfærhus Parkerings etablering av parkeringsplass ved Sola Flyplass, Stavanger. I saksfremlegget er konkurransesituasjonens rolle for biltrafikken knapt omtalt, til tross for at det er av vesentlig karakter for hvordan konsekvensene av saken bør vurderes.
Vil statsråden sikre at disse momenter inkluderes i vurderingen, deriblant innspill fra Konkurransetilsynet, før en endelig beslutning fattes?

Begrunnelse

Sola Flyplass, Stavanger er eneste store flyplass hvor Avinor er alene om å tilby parkeringsplasser. Manglende konkurranse har medført høye priser på parkering. Spredt bosetting i regionen gjør et fullverdig kollektivtilbud for de reisende vanskelig, noe som medfører at privatbil brukes som transportmiddel til/fra flyplassen.
Av erfaring kan jeg si at høye parkeringspriser gjør at mange velger å bli kjørt til/hentet fra flyplassen (såkalt "kiss and fly") fremfor å kjøre selv og parkere. "Kiss and fly" medfører dobbelt så stor trafikkbelastning som når folk kjører og parkerer. Det er derfor mange fordeler dersom folk i større grad velger å parkere bilen på flyplassen. Konkurranse mellom flere leverandører av parkeringstjenester vil ved reduserte parkeringspriser øke incentivene til å parkere bilen fremfor å bli kjørt/hentet av venner/familie.
Lokalt er Avinors parkeringsmonopol foreløpig utfordret av Sandfærhus parkering, som drifter parkeringsplasser ved flere flyplasser. Saken har fått sterk støtte lokalt, men har møtt innsigelser fra Fylkesmannen.
I saksfremlegget vektlegges det at bedre parkeringsmuligheter vil gå utover kollektivtrafikk. Dette argumentet har derimot vært lite fremhevet når Avinor selv har bygget ut egen parkeringskapasitet med flere tusen plasser de siste årene. Situasjonen rundt "kiss and fly" er derimot knapt berørt når det gjelder Sandfærhus Parkering sine planer. I alternativet til kostbar parkering er "kiss and fly" en mer relevant reaksjon enn å reise kollektivt, med den betydelige tidsbruken det medfører.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Når det gjelder forholdet til konkurransesituasjonen i denne konkrete saken kan opplyses at to uttalelser fra Konkurransetilsynet, datert henholdsvis 4. februar og 16. april 2010, ligger ved sakens dokumenter. Konkurransetilsynet har også vært i telefonkontakt med departementet den 26. august d.å, og opplyste da at de trolig vil komme med en utfyllende uttalelse i sakens anledning.

Miljøverndepartementet har således godt kjennskap til konkurransesituasjonen for parkering ved Sola lufthavn og de forhold som stortingsrepresentant Solvik-Olsen peker på i begrunnelsen for sitt spørsmål.