Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1839 (2010-2011)
Innlevert: 26.08.2011
Sendt: 29.08.2011
Besvart: 07.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): I forbindelse med konsekvensutredning av dobbeltspor Oslo-Ski ba Samferdselsdepartementet Jernbaneverket vurdere en fremtidig dyptunnelløsning under Oslo.
Hva er Jernbaneverkets vurdering, og hvilken fremdrift ser statsråden for seg i det videre arbeidet?

Begrunnelse

De langsiktige kapasitetsutfordringene for jernbanen i Osloområdet er store. Rundt 2030 regner man med at kapasiteten i tunnelene for både tog og T-bane er sprengt – selv ved optimal utnyttelse.
Det gjennomføres nå en konsekvensutredning av nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Etter hva jeg forstår, vurderer Jernbaneverket en fremtidig tunnelløsning under Oslo som en del av dette arbeidet. En dyptunnel under Oslo, tilsvarende den som er bygd i Malmø, framstår som en god løsning. Om man vil spare omfattende og kostbare gravearbeider i Gamlebyen, hvor dagens tunnelløp går gjennom løsmasser, bør utvidelsen av Follobanen sees i sammenheng med det langsiktige tunnelbehovet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I retningslinje 1 og 2 for transportetatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transport- plan 2014-2023 har Samferdselsdepartementet bedt om en egen vurdering av ulike problemstillinger knyttet til de langsiktige kapasitetsutfordringene i Oslo-området. Etatene og Avinor pekte i sin rapport fra utredningsfasen på at det må arbeides videre med å se kollektivtilbudet i sammenheng, og at man bør se nærmere på den framtidige rollefordelingen mellom ulike kollektivtilbud i Oslo-området.

Det er nedsatt en prosjektgruppe hvor blant annet lokale myndigheter deltar. Transportetatene og Avinor skal legge fram sitt planforslag for departementet i februar 2012, hvor disse problemstillingene vil bli behandlet nærmere, blant annet en tids- festing av når det er behov for å starte opp en planleggings- og byggeprosess for en eventuell tunnelløsning, med oppstart av KVU/KS1 som første skritt. Det ses i dette arbeidet på flere ulike alternativer for å øke kapasiteten gjennom Oslo.

I forbindelse med at Samferdselsdepartementet i september 2010 fastsatte planprogram og videre planprosess for nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen), ble Jernbaneverket i det videre planarbeidet bedt om å vurdere hvilke konsekvenser resultatene av dette utredningsarbeidet ville kunne få for Follobanens innføring til Oslo S, for eksempel i tilknytning til en ev. framtidig ny tunnelløsning i Oslo.

Konsekvensutredningen for Follobanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i april 2011, og Jernbaneverket arbeider nå med høringsuttalelsene. På grunnlag av KUen og høringsuttalelsene vil Samferdselsdepartementet fastsette trasé for Follobanen, herunder innføring inn mot Oslo S.

Som nevnt vil det kunne tenkes flere ulike løsninger for å øke kapasiteten gjennom Oslo. De ulike foreløpige konseptene er ennå i en tidlig fase, og Jernbaneverket skriver derfor i Konsekvensutredningen som ble lagt ut til offentlig ettersyn at:

”Foreliggende løsning for Follobanens innføring til Oslo S er basert på dagens Oslo S og Oslotunnel. Dersom en eventuell ny forbindelse gjennom Oslo forutsetter et annet utgangspunkt enn dagens Oslo S med for eksempel andre avgreninger fra Østfoldbanen, Follobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen før de kommer inn til Oslo S, må dette vurderes særskilt i et eget prosjekt på et senere tidspunkt.”

Mulighetene for innføring av Follobanen til en eventuelt utvidet eller ny stasjonsløsning i Oslo vil bli vurdert i forbindelse med det pågående etatsarbeidet knyttet til de langsiktige kapasitetsutfordringene i Oslo-området.