Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1841 (2010-2011)
Innlevert: 29.08.2011
Sendt: 29.08.2011
Besvart: 08.09.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): RV 22 fra Lillestrøm til Fet (Hovinhøgda) er ferdig regulert og finansiert gjennom Oslopakke 3. På grunn av en innsigelse fra et lokallag i Naturvernforbundet har gjennomføringen av dette prosjektet stoppet opp og mange frykter store forsinkelser. Saken har vandret i miljøbyråkratiet og ligger nå til endelig beslutning i Miljøverndepartementet.
Vil statsråden sørge for en rask avklaring - og før lokalvalget - slik at velgerne får svar på om lokaldemokratiets beslutning blir gjennomført eller overkjørt?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Statens vegvesen planlegger å utvide RV 22 mellom Lillestrøm og Fetsund til 4 felts-veg. Prosjektet er en del av Oslopakke 3. Prosjektet er ferdig regulert, og er foreslått startet opp i siste halvdel av 2012. Eventuell oppstart i 2012 vil imidlertid være avhengig av finansiering. Jeg viser her til Samferdselsministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1842 til Stortinget. Det er altså ikke riktig slik representanten Sanner hevder at gjennomføringen av prosjektet har stoppet opp som følge av en innsigelse fra Naturvernforbundet.

Utvidelsen av RV 22 innebærer et inngrep i Nordre-Øyeren naturreservat, som er Nord-Europas største innlandsdelta. Reservatet har status som Ramsar-område grunnet dets internasjonale betydning for våtmarks- og trekkfugl. Utvidelsen gjennom naturreservatet krever derfor dispensasjon etter naturmangfoldloven. Fylkesmannen har gitt dispensasjon til en utvidelse av vegen. Denne dispensasjonen er påklaget av Naturvernforbundet. Dispensasjonssaken ligger i Direktoratet for naturforvaltning til endelig avgjørelse. I forbindelse med saksbehandlingen av dispensasjonssaken har direktoratet tatt kontakt med Miljøverndepartementet for å avklare nærmere enkelte spørsmål knyttet til etablering av erstatningsarealer for de områder av naturreservatet som blir nedbygget til vegformål. Det har videre vært nødvendig å avklare enkelte spørsmål knyttet til Norges internasjonale forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen. Jeg er opptatt av at det i denne saken fattes en avgjørelse som hensyntar behovet for en sikker veg, samtidig som verneverdiene i Nordre-Øyeren bevares, og internasjonale forpliktelser overholdes. Departementet arbeider fremdeles med avklaring av de spørsmålene Direktoratet for naturforvaltninga har reist. Det tas sikte på endelig avklaring av disse spørsmålene i løpet av høsten, slik at dispensasjonssaken kan avgjøres endelig i Direktoratet for naturforvaltning innen beslutning om finansiering av prosjektet er fattet.