Skriftlig spørsmål fra Akhtar Chaudhry (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1847 (2010-2011)
Innlevert: 29.08.2011
Sendt: 30.08.2011
Besvart: 16.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Det har væt store diskusjoner knyttet til muligheten til å lage er såkalt livstestamente. I tidligere svar til Stortinget svarte helseministeren at Helsedirektoratet hadde innledet en dialog med Legeforeningen med sikte på å utvikle en mal for et livssynsnøytralt livstestament som kan tas i bruk av alle som måtte ønske det i livets siste fase og bedre sikre deres rett til selv å velge.
Hvor langt har dette arbeidet kommet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten Chaudry påpeker, kan et livssynsnøytralt livstestamente være verdifullt for mennesker som befinner seg i livets sluttfase. For helsepersonell og pårørende vil et slikt testamente kunne gi avklarende informasjon i en situasjon som kan være krevende for alle berørte. Selv om et livstestamente ikke er juridisk bindende, kan det være et egnet hjelpemiddel til å kommunisere ønsker og behov som det, innenfor lovverkets rammer, vil være viktig å ta hensyn til.

Helsedirektoratet opplyser at prosessen med å utvikle et standardisert livssynsnøytralt livstestamente har tatt noe tid, men at man tar sikte på å sluttføre dette arbeidet i løpet av 2012. Direktoratet minner samtidig om at det også i dag er opp til den enkelte å uttrykke sine ønsker og behov i tilknytning til livets sluttfase. Et standardisert og livssynsnøytralt livstestamente kan være et nytt virkemiddel i dialogen mellom pasient og helsepersonell og kan fungere som en nyttig sjekkliste over problemstillinger som vil være sentrale for mange mennesker i livets avsluttende fase.