Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1854 (2010-2011)
Innlevert: 31.08.2011
Sendt: 01.09.2011
Besvart: 09.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Rv 2 Kongsvinger - Slomarka ble vedtatt utbygd i vår og skal ferdigstilles i 2014. Gjenstående strekningen av rv 2 mellom Slomarka og Nybakk ble da ikke avklart. Det er ikke avsatt planleggingsmidler og det begynner å haste med en avklaring for å sikre en kontinuerlig utbygging etter 2014. Bomselskapet Rv2 Kongsvingervegen A/S søkte i mai om å få forskuttere planlegging med 100 mill kr.
Når vil det komme et svar på bomselskapets tilbud om å forskuttere midler til planlegging av Slomarka - Nybakk på rv 2?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det vurdert som aktuelt å prioritere statlige midler til utbygging av rv 2 på den gjenstående strekningen Slomarka – Nybakk i siste seksårsperiode. Prioriteringen er betinget av videre bompengefinansiering. De endelige prioriteringene etter 2013 vil imidlertid skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023.

Jeg er kjent med at Statens vegvesen har mottatt en søknad fra bompengeselskapet om å forskuttere midler til planlegging, prosjektering, arkeologiske undersøkelser og grunnerverv i forbindelse med av den videre utbyggingen av rv 2. Som omtalt i Prop. 104 S (2010-2011) om finansiering og utbygging av rv 2 på strekningen Kongsvinger

(Kurudsand) – Slomarka, har Hedmark og Akershus fylkeskommuner fattet vedtak om at bompengeselskapet kan forskuttere midler til planlegging av rv 2 på strekningen Slomarka - Nybakk. Søknaden vil bli behandlet så raskt som mulig etter at den er mottatt av departementet.