Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1856 (2010-2011)
Innlevert: 31.08.2011
Sendt: 01.09.2011
Besvart: 12.09.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det vises til Dagbladets omtale av kutt i Bufetat region øst. Det gir grunn til uro, ikke minst for arbeidet med oppfølging og støtte til fosterforeldre i mange kommuner.
Kan statsråden bekrefte at det kun er oppgaver som kommunene har ansvar for som nå kuttes, og kan statsråden forsikre om at kommunene står klare til å ta over aktivitetene som det nå kuttes i og kan opprettholde disse på samme nivå?

Begrunnelse

Ifølge Fellesorganisasjonen fører kuttene til at "Bufetat nå må slutte å hjelpe barn og familier som ingen andre er klare til å ta i mot." Bufetat må holde sine budsjettrammer, men det er bekymringsverdig dersom kutt går utover tilbudet i en tjeneste som allerede har betydelige mangler. Den kommunale barnevernstjenesten er presset, også etter at den forsterkede bemanningen gjennom årets statsbudsjett nå etter hvert kommer på plass.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Kravene til kvaliteten i det statlige barnevernet er og skal være høye. De siste årene har det vært en jevn vekst i etterspørselen etter det statlige barnevernets tjenester og klientveksten har vært høy. Dette innebærer at Bufetat må tenke helhetlig og tilpasse tjenestetilbudet til nåværende og fremtidige behov slik at tilbudet er til beste for det enkelte barn. Region øst må i likhet med de andre regionene i Bufetat omstille seg for å møte disse behovene.

Kvaliteten i barnevernet totalt sett avhenger av helheten i tilbudet i hver region og i landet samlet. Hjemmebaserte tjenester er en kommunal oppgave og ivaretas best i umiddelbar nærhet til hjemmet. Det er i hovedsak ansvaret for slike tjenester som nå overføres fra Bufetat til kommunene. Skal det helhetlige tilbudet bli godt, må rollefordelingen være klar.

For å kunne ivareta sine oppgaver, er det svært viktig at den kommunale barneverntjenesten har kapasitet og kompetanse til å gi gode tjenester. Regjeringen satser derfor på kommunalt barnevern. I 2010 tilrettela vi for flere stillinger, og i 2011 øremerket vi midler til stillinger og kompetanse. I 2011 fikk kommunene i Region øst tilført 59 mill. kroner øremerket barneverntjenesten.

Jeg er enig med representanten i at etaten må legge til rette for at kommunene kan ivareta oppgavene som overføres.

Bufetat vil derfor invitere de kommunene som er mest berørt av omstillingstiltakene til møter med formål å planlegge hvordan en kan få til en mest mulig smidig overgang, slik at kommunene kan bygge opp sine tjenester og sikre at barna får et tilbud i en overgangsfase. Jeg vil understreke at alle barn som i dag har tilbud, eller som har fått tilsagn om hjemmebaserte tjenester, får gjennomført det planlagte tilbudet eller får tilsvarende oppfølging i andre tiltak i Bufetat.

Ansvarsfordelingen mellom stat og kommune åpner for at Bufetat gir hjemmebaserte tjenester der dette er et alternativ til institusjonsplassering. Det har vært en vekst i dette tilbudet i Region øst. Regionen vil også etter omstillingstiltakene gi slike hjemmebaserte foreldrestøttende tjenester som for eksempel MST og PMTO. Regionen har videre styrket fosterhjemsarbeidet i 2010, og dette arbeidet blir ikke direkte berørt av omstillingstiltakene.

Til slutt vil jeg påpeke at tiltakene i Region øst også omfatter ulike effektiviseringstiltak på alle nivåer i virksomheten, herunder i administrasjonen. Det er derfor ikke slik at omstillingstiltakene kun berører tjenester som kommunene har ansvaret for, men man ser også kritisk på ressursbruken i alle andre deler av regionens virksomhet.